Az emberek közötti testvéri szeretetre helyezte a hangsúlyt Ferenc pápa kedden a világhoz intézett karácsonyi üzenetében, hangsúlyozva, hogy az emberek közötti különbségek nem veszélyt, hanem gazdagságot jelentenek. Ennek szellemében fejezte ki óhaját, hogy létrejöjjön a béke a palesztinok és az izraeliek, illetve a Szíriában és Jemenben egymással szembenállók között.

Mielőtt a katolikus egyházfő Urbi et Orbi áldást adott Róma városára és a világra, a Szent Péter-téren összegyűlt tömeghez intézett üzenetében hangsúlyozta: a Jézus által nekünk ajándékozott testvériség nélkül hiábavaló lenne minden erőfeszítésünk egy jobb világ kialakítására, még a legjobb szándékok, tervek is “lélek nélküli struktúrákká” válnának.

A pápa szerint minden ember testvér, bármilyen legyen a nemzeti, kulturális, vallási hovatartozása, még akkor is, ha különböző eszméket vallanak, de képesek tisztelni egymást, és hallgatni egymásra.

“Boldog karácsonyt és testvériséget kívánok… Testvériséget minden nemzet és kultúra között… Az emberek közötti különbségek nem veszélyt, hanem gazdagságot jelentenek. Egy mozaikot készíteni szándékozó művész számára is jobb, ha több szín áll rendelkezésére, nem pedig csak néhány”.

“Ez a karácsony segítsen újra felfedezni a testvéri kötelékeket, amelyek egyesítenek bennünket, emberi lényeket, és összekötnek minden népet” – mondta Ferenc pápa hangot adva óhajának, hogy az izraeliek és palesztinok vegyék fel újra a párbeszéd fonalát, lépjenek a béke útjára. Szíria számára is azt kívánta, hogy a háború hosszú évei után ismét rátaláljon a testvériségre.

Felszólította a nemzetközi közösséget, hogy határozottan cselekedjék egy olyan politikai megoldás érdekében, amely félretenné a pártos érdekeket, s amely lehetővé tenné, hogy a szíriai nép – különösen a saját földjüket elhagyni kényszerültek – ismét békében élhessen saját hazájában.

A pápa kifejezte reményét, hogy a nemzetközi közösség közvetítése révén tető alá hozott fegyverszünet nyomán fellégezhet a háború és nélkülözés miatt elgyötört lakosság.

Az egyházfő szólt Afrikáról, ahol – mint fogalmazott – emberek milliói menekültek el földjeikről humanitárius segítség és élelem nélkül. Kifejezte reményét, hogy elhallgatnak majd a fegyverek, és a testvériség új hajnala köszönt be az egész kontinensen.

Külön megemlékezett a pápa azokról a keresztény közösségekről, melynek tagjai a világ több pontján kisebbségben élnek, sebezhetőek vagy figyelmen kívül hagyják őket. “Adja meg az Úr számukra és minden kisebbség számára a lehetőséget, hogy békében élhessenek, s hogy elismerjék jogaikat, főleg a vallásszabadságot” – mondta Ferenc pápa.

MTI / Euronews

9 hozzászólás

 1. Mikulás

  Idézet alább – Ferenc pápa karácsonyi beszéde, magyar fordításban, teljes terjedelmében, ahogy az a Magyar Kurír katolikus hírportálon megjelent.

  Kedves Tóducz Úr, ha már annyira támadni akarja Ferenc pápát, itt van, olvassa el, mit mondott a Pápa. Ne az Euronews által ollóval megvágott, hamis és félrevezető címmel ellátott, az Euronews szája íze szerint félremagyarázott, hamis mederbe terelt propaganda cikk alapján ítélje meg a Pápát, hanem az alapján amit valójában mondott és sokszorosan kihangsúlyozott a beszédében! Ez a sokszorosan kihangsúlyozott kulcsszó pedig a TESTVÉRISÉG. Én az alább idézett pápai beszédben T1, T2 stb jelekkel megszámoztam, és úgy találtam, összesen 18-szor fordul elő a TESTVÉRISÉG kulcsszó. A különbség szót is megszámoztam, K1 K2 stb módon, ez a szó összesen 2-szer fordul elő.

  Így hát nyilvánvaló, az ahogyan az Euronews megollózta és saját propaganda céljainak megfelelő félrevezető címmel tálalta a beszédet, ez bizony tudatos és becstelen hírhamisítás, de hát nem is vártam mást a zsidó-szabadkőműves médiától. Ön pedig Tóducz Úr döntse el, katolikus ellenes érzelmeitől fűtve lemond a tárgyilagos elemzésről, katolikus ellenes bigottságtól hajtva cselekszik és követi az Euronews szennyes, etikátlan propaganda módszereit, vagy pedig mutat annyi elemi tiszteletet Ferenc pápa iránt, hogy nem próbálja Euronews stílusban félremagyarázni és meghamisítani a Pápa karácsonyi üzenetét.

  IDÉZET – FERENC PÁPA:

  Kedves testvéreim, boldog karácsonyt!

  Nektek, római hívek, és nektek, zarándokok, és nektek mindannyiatoknak, akik a világ minden részéről összeköttetésben álltok velünk, újra kimondom az örömteli betlehemi szózatot: „Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön az embereknek, akiket ő szeret” (Lk 2,14).

  Akárcsak a barlanghoz elsőként odafutó pásztorok, mi is döbbenten állunk a jel előtt, amelyet Isten nekünk adott: „egy bepólyált, jászolba fektetett gyermek” ez a jel (Lk 2,12). Csöndben letérdelünk és imádjuk őt.

  Mit mond nekünk ez a gyermek, aki értünk született Szűz Máriától? Mi karácsony egyetemes üzenete? Azt mondja, hogy Isten jóságos Atya, és mi mindannyian testvérek T1 vagyunk.

  Ez az igazság képezi az alapját az emberiségre vonatkozó keresztény látásmódnak. A Jézus Krisztus által nekünk ajándékozott testvériség T2 nélkül az igazabb világ megvalósítására irányuló erőfeszítéseink hamar kifulladnak, és a legjobb tervek is könnyen lélektelen struktúrákká lesznek.

  Ezért hát karácsonyi jókívánságom a testvériség T3 jókívánsága.

  Testvériséget T4 minden nép és kultúra között!

  Testvériséget T5 az eltérő gondolkodású, egymást mégis tisztelni és a másikat meghallgatni képes emberek között!

  Testvériséget T6 az eltérő vallású emberek között! Jézus azért jött el, hogy feltárja Isten arcát mindenki előtt, aki keresi őt.

  Isten arca pedig egy konkrét emberi arcban mutatkozott meg. Nem egy angyalban, hanem egy emberben jelent meg, aki egy meghatározott időben és helyen született. És így, megtestesülése által, Isten Fia megmutatja, hogy a szeretet, a befogadás, a tisztelet által jön el az üdvösség ennek a mi szegény emberségünknek a számára, melyben mindannyian osztozunk, még ha igen sokféle nép, nyelv vagy kultúra tagjai vagyunk is… ám mindannyian testvérek T7 vagyunk az emberségben!

  Különbözőségeink K1 tehát nem kártékonyak vagy veszélyesek, hanem gazdagságot jelentenek. Akárcsak egy mozaikműves esetében: jobb, ha sokféle színű kő áll a rendelkezésre, mint ha csak párból választhat!

  A család tapasztalata is erre tanít: testvérekként T8 mindannyian különfélék K2 vagyunk, és nem mindig értünk egyet, de ott a felbonthatatlan kötelék, amely egybefűz minket, s szüleink szeretete segít, hogy mi is szeressük egymást. Ugyanez érvényes az emberiség családjára is, ám itt Isten a „szülő”, ő testvériségünk T9 alapja és ereje.

  Fedezzük fel újra ezen a karácsonyon a bennünket, embereket egyesítő testvériség T10 kötelékeit, amelyek a népeket is egybefűzik. Tegye ez lehetővé az izraelieknek és a palesztinoknak, hogy újrakezdjék a párbeszédet, és elinduljanak a béke útján, amely véget vet a konfliktusnak, mely több mint hetven éve kínozza azt a földet, amelyet az Úr kiválasztott, hogy ott mutassa meg szerető arcát.

  A kisded Jézus tegye lehetővé a szeretett és a meggyötört Szíriának, hogy a háború hosszú évei után újra rátaláljon a testvériségre. T11 A nemzetközi közösség határozottan munkálkodjon egy olyan politikai megoldáson, amely félreteszi a megoszlásokat és a részérdekeket, hogy a szír nép, különösen azok, akiknek el kellett hagyniuk földjeiket s akik máshol kerestek menedéket, hazatérhessenek, és békében élhessenek saját otthonukban.

  Gondolok Jemenre, s remélem, hogy a nemzetközi közösség közvetítésével létrejött fegyvernyugvás végre enyhülést hoz a megannyi gyermeknek, valamint a háború és éhínség által sújtott lakosságnak.

  Gondolok Afrikára is, ahol sok millió ember menekült el vagy lett elűzve. Nekik humanitárius segítségnyújtásra és az élelmezés biztosítására van szükségük. Az isteni gyermek, a béke királya hallgattassa el a fegyvereket, és támassza a testvériség T12 új hajnalát az egész földrészen, megáldva mindazok fáradozásait, akik a politikai és a társadalmi kiengesztelődés érdekében munkálkodnak.

  A karácsony erősítse meg azokat a testvéri T13 kötelékeket, amelyek összekapcsolják a koreai félszigetet, és tegye lehetővé a közeledés már megkezdett útjának folytatását, hogy olyan közös megoldásokra jussanak, amelyek biztosítják mindenki fejlődését és jólétét.

  Az áldásnak ez az ideje tegye lehetővé Venezuela számára, hogy újra megtalálja az egyetértést a társadalom minden része között, s így testvériesen T14 együtt dolgozzanak az ország fejlődésén, és támogassák a lakosság leggyengébb rétegeit.

  A születő Úr hozzon enyhülést a szeretett Ukrajna számára, amely vágyakozik egy olyan tartós béke újra elnyerésére, amelynek késik az eljövetele. Csakis a minden nép jogait tiszteletben tartó béke révén lesz képes az ország felgyógyulni az elszenvedett fájdalmakból, és biztosítani a méltó élethez szükséges feltételeket minden polgára számára. Közel vagyok a térség keresztény közösségeihez, és imádkozom, hogy kialakíthassák egymás között a testvériség T15 és a barátság kötelékeit.

  A kisded Jézus előtt ismerjék el testvérként T16 egymást a kedves Nicaragua lakói, hogy ne a megoszlások és egyet nem értések győzedelmeskedjenek, hanem mindenki dolgozzon együtt a kiengesztelődés érdekében, hogy együtt építsék az ország jövőjét.

  Szeretnék megemlékezni azokról a népekről, amelyek ideológiai, kulturális és gazdasági gyarmatosítás áldozatai, amelyeknek ezáltal sérül a szabadságuk és önazonosságuk, s amelyeket éhség, az oktatás és egészségügy hiánya sújt.

  Különösen is gondolok azokra a testvéreinkre, T17 akik nehéz vagy egyenesen ellenséges környezetben ünneplik Urunk születését, különösen ott, ahol a keresztény közösség kisebbséget alkot, mely nem egyszer sebezhető, és amelyet figyelmen kívül hagynak. Az Úr adja meg nekik és minden kisebbségnek, hogy békében éljenek, elismerjék jogaikat, különösen is a vallásszabadságra vonatkozót.

  A kicsiny, hidegtől reszkető gyermek, akit ma a jászolban látunk, védelmezze meg a föld minden gyermekét, és minden törékeny, védtelen és szemétre dobott embert. Mindannyiuk számára hozzon békét és vigasztalást az Üdvözítő születése! Amikor átérezzük, hogy az egyetlen mennyei Atya szeret minket, találjunk újra egymásra és éljünk testvérekként! T18

  Fordította: Török Csaba

  Válasz
 2. Sorok-Soros

  A jo pasztor: legelteti nyajat,fujja furulyalyat,es bu nelkul eli vilagat.

  Válasz
 3. Mikulás

  Na tessék. Már megint Ferenc pápa mondott valamit, ezt az Euronews kifordítva és eltorzítva tálalja elénk, eltorzított címmel , az emberekben pedig nincs annyi kritikai képesség, hogy észrevegyék , már megint manipulál bennünket az Euronews.

  Kedves Tóducz Úr kérem ne okozzon nekem ekkora csalódást, Öntől sokkal többet várok mint hogy ilyen könnyen hagyja magát manipulálni. Ferenc pápa üzenete a TESTVÉRISÉGRŐL szólt, elmondta vagy ötször hogy az emberek valamennyien TESTVÉREK akkor is ha különböző nemzethez tartoznak, különböző kultúrát képviselnek, vagy különböző vallásuk van. Ez volt Ferenc pápa üzenete, miután ezt vagy ötször elmondta, azután mondja hogy a különbségek gazdagságot jelentenek. Na de ezt, hogy a különbségek gazdagságot jelentenek, illene sőt kötelező lenne annak a testvériségről szóló üzenetnek a jegyében értékelni amelyet Ferenc pápa 5 ször is ki hangsúlyozott mielőtt a különbségekről beszélt.

  De az Euronews amelyiknek a címbe a TESTVÉRISÉGET kellett volna bele tennie, úgy manipulál, hogy a testvériséget kihagyja a címből és helyette a különbségeket teszi bele. Tóducz úr pedig felült az Euronews manipulációjának. könyörgöm Könyörgöm Tóducz Úr ne üljön fel ilyen könnyen a manipulációnak.

  Persze hogy igaz, nem minden különbség érték. Na de Ferenc pápa se mondta, hogy minden különbség érték. Hiszen az emberek közti különbségekről azután beszél, hogy a testvériség és a testvéri szeretet összekötő kapocsát leírja. Tehát elsősorban TESTVÉREK vagyunk és testvéri szeretet kössön össze bennünket, azon belül pedig a különbségek értéket, gazdagságot jelentenek.

  Válasz
  • Tóducz

   Kedves drága Mikulás bácsi, hátha nem az Euronews manipulál, hanem Ferenc Őszentsége? XVI. Benedeket azért tették taccsra, mert egy ilyen Ferike kellett nekik!

   Válasz
  • Mikulás

   De igen az Euronews manipulál. Ugyanúgy mint ahogy a bebörtönzött 64 Vármegyés ifjak esetében nem várhatunk igazságos, tényszerű tájékoztatást a bukaresti román sajtó és televízió részéről, sőt biztosak lehetünk, hogy hazudnak és rágalmazzák az ellenségnek tekintett magyarságot, a zsidó-szabadkőműves euróatlanti médiától is csak rágalmat, hazudozást várhatunk a Katolikus Egyházat illetően. A hazudozás egyik formája pedig az amit itt műveltek. Mert úgy számoltam Ferenc pápa karácsonyi üzenetének angol nyelvű fordításában, hogy 17-szer, tizenhétszer említi benne a TESTVÉRISÉG szót, és ennek megfelelően az angol nyelvű katolikus média olyan címekkel számol be, hogy a TESTVÉRISÉG szó szerepel a beszámolók címeiben. Az objektív tájékoztatás jegyében pedig az Euronews-nak is ezt kellett volna tennie. Miért nem tették hát a TESTVÉRISÉG szót a beszámolójuk címébe? Ennyire nem értenek az újságíráshoz, vagy pedig ennyire becstelen manipulátorok, hogy szánt szándékkal meghamisítják a pápa üzenetét és félrevezetik az olvasót?

   Kedves Tóducz Úr, ne okozzon már nekem ekkora csalódást! Ön, aki megismerte a Ceausescu média hazugságait és átlátott a hazugságokon, tudott a sorok közt olvasni, hogy nem képes észrevenni amikor a zsidó szabadkőműves média torzít és manipulál?
   Mindjárt feltöltöm ide az ermára Ferenc pápa karácsonyi üzenetének teljes szövegét magyar fordításban, olvassa el és lássa, hogy az egész a testvériségről szól.

   Kedves ermát fenntartó, működtető Tókos Levente Úrnak és munkatársainak pedig további Kellemes Ünnepeket kívánok és köszönöm, hogy a szólásszabadság oldalán állnak. Így tudjuk az Euronews -féle portálok hazugságainak léggömbjeit kipukkasztani, és megtörni gonosz egyeduralmukat a tömegtájékoztatás felett.

   Válasz
 4. GERGELY

  XVI. Benedek pápát szeretném hallani!

  Válasz
 5. antal m.

  A népeknek is látványosan tetszik az a z erdőség, hol minden fa faj zölddel-terem!
  De, – azok is jobban fejlődnek, fajtáik keretében! biocenoza naturi/
  Akkor az emberek, különfélesége,- mennyire eltérőek?! Még az emberi szemeknek is, feltűnőek, -vagyunk! Aztán, a többség nép, hajlamosan elnyomó-tipró-uralkodó!
  ÉLETTAN, PEDAGÓGIA,- DE, ELTÉRŐ TANANYAGOK!

  Válasz
 6. Tóducz

  Lökte a vén jezsuita a PC sódert. (Egyébként ő is digó migráncsok leszármazottja.) Mondá: “Az emberek közötti különbség érték”, csak hát sokféle különbség van, amelyek olaj és víz közötti különbségként kémiáznak a mindennapi életben egymással (de vannak robbanósabb kémiai kombinációk is, de abban Mikulás úr a szakember). Vallási különbségek (és még mindig elég véresek), nemzeti különbségek (ott se nyugodnak mindenhol a fegyverek), anyagi különbségek, neveltetési különbségek, nembeli különbségek, iskolázottsági különbségek, generációk közötti különbségek, szellemi különbségek, politikai különbségek és még rengeteg különbségek.

  Válasz
  • GERGELY

   És vannak a pásztorok közti különbségek is. Ahogy egy pásztor (is) mondá nemrégiben: a jó pásztor vigyáz a nyájra, farkasokat nem enged az akolba a juhok közé.

   Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük