Újabb állomásához érkezett a Mikó-per, a Legfelső Semmítő- és Ítélőszék október 12-én, pénteken tárgyalja a sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatásának ügyét. Előzőleg a Brassói Ítélőtábla az egyházkerület jogi érveinek meghallgatása nélkül utasította el a visszaszolgáltatási kérelmet.

Fotó: Szekeres Attila

Az ügy előzményeit kedden részletes tájékoztatóban ismertette az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK), amely felidézte, a restitúciós bizottság elutasította az visszaszolgáltatási kérésüket, ezért az EREK bírósági úton kéri vissza jogos tulajdonát. A Legfelső Semmítő- és Ítélőszék Bukarestben pénteken tárgyalja újra a Református Székely Mikó Kollégium restitúciójának ügyét. A Brassói Ítélőtábla első fokon az Erdélyi Református Egyházkerület restitúciós kérését elutasította, teljesen megalapozatlan módon, anélkül, hogy az egyházkerület jogi érveit érdemben tárgyalta, elemezte, határozatában egyáltalán megemlítette volna.

A közlemény emlékeztet: az elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatásával foglalkozó bizottság az egyházkerület restitúciós kérését 2016. április 21-én azzal az érveléssel utasította vissza, hogy a telekkönyvi nyilvántartásban a Református Székely Mikó Kollégium szerepel, ezért az Erdélyi Református Egyházkerület nem jogosult az ingatlant visszaigényelni, mert nem volt az ingatlan tulajdonosa. A Brassói Ítélőtábla ezt a kérdést érdemben nem is tárgyalta, hanem azt mondta ki, hogy erről az iskoláról a református egyház lemondott a magyar állam javára, mert nem tudta azt fenntartani, és ezért ez az iskola a román állam tulajdona. Az igazságszolgáltatás eljárása nagyon is aggályos: a perjog alapelveit megszegte az ítélőtábla, amikor a per során soha fel nem hozott érvek alapján döntött, hiszen a védekezés lehetőségét megszüntette. A református egyház Sepsiszentgyörgyön valóban átadott a XIX. század második felében egy elemi iskolát a városnak, de az nem a Református Székely Mikó Kollégium volt, a két intézménynek egymáshoz semmilyen köze sincs.

Az egyház testéhez tartozó iskola

A közlemény szerint a Református Székely Mikó Kollégium soha nem volt az egyháztól elkülönült jogi személy, ugyanis a református egyházi jog ezeket az iskolákat az egyház szervezetrendszeréhez, az egyház testéhez tartozó, az egyház keretében működő, bizonyos szintű autonómiával rendelkező szervezetekként határozza meg. Az iskoláknak a református egyházi jog nem ismer el az egyháztól eltérő, külön jogi személyiséget. E jog az iskolákat egyenként nevesíti is.

Kitértek arra is, hogy a telekkönyvezés pillanatában hatályos jog – az Osztrák–Magyar Monarchia Erdélyben hatályos joga – soha nem adott jogi személyiséget ezeknek az iskoláknak. Sőt, 1911-ből az igazságügyminiszer Hivatalos Közlönyben megjelent rendelete kijelenti, hogy a református iskolára történő telekkönyvezés nem kérdőjelezi meg a református egyház tulajdonjogát, hivatalos értelmezését adva ennek a helyzetnek. Ez a telekkönyvezési mód egyébként általános volt: egyszerre jelzi az iskola felekezeti hovatartozását és a tulajdonos egyházat (református), az intézmény elnevezését (Székely Mikó) és kötelező oktatási rendeltetését (kollégium). Az iskola 1920 után sem nyert jogi személyiséget: a korabeli dokumentumok a református egyház tulajdonában álló iskolaként nevesítik.

Mint az egyházkerület kifejtette, a jogi személyekről szóló 1924. évi törvény szerint minden korábban létezett jogi személynek újra kellett regisztrálnia, amit a Református Székely Mikó Kollégium sem tett meg, mert nem volt külön jogi személyisége. A magánoktatásról szóló 1925. évi törvény pedig tételesen rögzítette, hogy a magániskoláknak, amilyen státussal a Református Székely Mikó Kollégium Romániában akkor működött, nincsen az alapító jogi személytől elkülönülő jogi személyisége. Ezért az államosítást is a református egyházzal szemben foganatosították, az államosító dekrétumban világosan szerepel, hogy a református egyház iskoláját veszi el a szovjet típusú diktatúra.

Vallásszabadságot sértő eljárás

Az egyházkerület úgy véli, ahogy Románia megvalósította alapvető politikai céljait – a NATO- és az európai uniós csatlakozást –, ahogy enyhült a külső nyomás, hogy a restitúciót jogállami módon rendezze az állam, leállt a restitúció folyamata, és átfordult az ellentétébe, az államosítást védő, restitúciót megtagadó eljárásba. Álláspontjuk szerint ez a vallásszabadság elvével is ellentétes, mert az egyház – kisebbségi körülmények között nélkülözhetetlen – társadalmi funkcióinak ellátását akadályozza meg. Mint fogalmaznak, tulajdonosként az egyház alkalmas volt, hogy az államosítást vele szemben elrendeljék, de a restitúcióra már nem alkalmas.

Az EREK közleményben kifejtette, a kommunista államosítások nem az emberek javára történő, jótékony újraelosztást céloztak, hanem olyan állami tulajdont hoztak létre, amelyeket a diktatúra saját hatalmának fenntartása érdekében hasznosított. Jelenleg a kommunista diktatúra visszaéléseinek reparációja leállt, mert a restitúciós bizottság és az igazságszolgáltatás jogi problémák valós elemzése helyett csak arra keres mesterséges érveket, hogy a restitúciót megtagadja – olvasható a közelményben.

A tájékoztató zárásaként az Erdélyi Református Egyházkerület elnöksége arra kéri tagjait, illetve mindazokat, akik a Református Székely Mikó Kollégium visszaállamosítását jogtalannak és veszélyesen igazságtalannak tartják, hogy hordozzák imádságukban a pénteki tárgyalást.

Háromszék