Mellébeszélések helyett a túlóratörvény szóról szóra2018. évi CXVI. törvény a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról*

1. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

1. § A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 66. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Kizárólag)

„b) a 99. § (3) bekezdése, a 109. § (2) bekezdése vagy a 135. § (3)–(4) bekezdése szerinti megállapodás munkavállaló általi felmondása” (nem szolgálhat a munkáltató felmondásának indokául.)

2. § (1) Az Mt. 87. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Munkanap: a naptári nap vagy megszakítás nélküli huszonnégy óra, ha a munkarend alapján a beosztás szerinti
napi munkaidő kezdete és befejezése nem azonos naptári napra is beosztható.”

(2) Az Mt. 87. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Hét: a naptári hét vagy megszakítás nélküli százhatvannyolc óra, ha a munkarend alapján a beosztás szerinti
napi munkaidő kezdete és befejezése nem azonos naptári napra is beosztható.”

3. § Az Mt. 94. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A munkaidőkeret tartama, ha ezt objektív vagy műszaki vagy munkaszervezéssel kapcsolatos okok indokolják,
kollektív szerződés rendelkezése szerint legfeljebb harminchat hónap.”

4. § Az Mt. 97. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Általános munkarend: a munkáltató a munkaidőt heti öt napra, hétfőtől péntekig osztja be.

(3) A munkaidő munkaidőkeret vagy elszámolási időszak alkalmazása esetén egyenlőtlenül osztható be. Egyenlőtlen
a munkaidő-beosztás, ha a munkáltató

a) a munkaidőt a napi munkaidőtől,

b) a heti pihenőnapot a 105. § (1) bekezdéstől,

c) a heti pihenőidőt a 106. § (1) bekezdéstől eltérően osztja be.

(4) A munkáltató a munkaidő-beosztást legalább egy hétre, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően
legalább százhatvannyolc órával korábban írásban közli. Közlés hiányában az utolsó munkaidő-beosztás az irányadó.

(5) A munkáltató a közölt munkaidő-beosztást, ha gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható
körülmény merül fel, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább kilencvenhat órával
korábban módosíthatja. A munkáltató a közölt munkaidő-beosztást a munkavállaló írásbeli kérésére is
módosíthatja.”

5. § Az Mt. 98. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elszámolási időszak tekintetében a 93. § (2)–(4) bekezdése, a 94. § és a 95. § megfelelően irányadó.”

6. § Az Mt. 99. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a beosztás szerinti heti munkaidő tartamát

a) a 94. § (1) és (2) bekezdés szerint meghatározott időszakon, vagy

b) ha ezt objektív vagy műszaki vagy munkaszervezéssel kapcsolatos okok indokolják – kollektív szerződés
rendelkezése szerint – tizenkét hónapon belül átlagban kell figyelembe venni.”

7. § Az Mt. 105. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„105. § (1) Hetenként két pihenőnapot (heti pihenőnap) kell beosztani. A heti pihenőnapok egyenlőtlenül is
beoszthatók.

(2) Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén hat egybefüggő munkanapot követően legalább egy heti pihenőnapot
be kell osztani.

(3) Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén

a) a megszakítás nélküli,

b) a több műszakos,

c) az idényjellegű tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállaló számára havonta legalább egy heti pihenőnapot be kell osztani.

(4) Havonta legalább egy heti pihenőnapot – a 101. § (1) bekezdés f) pont kivételével – vasárnapra kell beosztani.”

8. § Az Mt. 109. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„109. § (1) Naptári évenként kétszázötven óra rendkívüli munkaidő rendelhető el.

(2) A munkavállaló és a munkáltató írásbeli megállapodása alapján – az (1) bekezdésben foglaltat meghaladóan –
naptári évenként legfeljebb százötven óra rendkívüli munkaidő rendelhető el (önként vállalt túlmunka).

A munkavállaló a megállapodást a naptári év végére mondhatja fel.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakat arányosan kell alkalmazni, ha

a) a munkaviszony évközben kezdődött,

b) határozott időre vagy

c) részmunkaidőre jött létre.”

9. § Az Mt. 114. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A fiatal munkavállaló esetében a heti pihenőnap és a heti pihenőidő egyenlőtlenül nem osztható be.”

10. § (1) Az Mt. 134. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: (A munkáltató nyilvántartja)

„d) a 109. § (2) bekezdés, valamint a 135. § (3) bekezdés szerinti megállapodás alapján teljesített rendkívüli
munkaidő,”(tartamát.)

(2) Az Mt. 134. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A munkáltató nyilvántartja

a) a 92. § (2) bekezdés,

b) a 99. § (3) bekezdés,

c) a 109. § (2) bekezdés,

d) a 135. § (3)–(4) bekezdés szerinti megállapodásokat.”

11. § Az Mt. 135. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezése

j) a 113–121. §-ban,

k) a 122. § (3) bekezdésében,

l) a 123. § (6) bekezdésében,

m) a 124. §-ban,

n) a 125. §-ban,

o) a 126. § (1)–(3) és (5) bekezdésében,

p) a 127. § (5) bekezdésében,

r) a 128–133. §-ban

s) a 135. § (3) bekezdés második fordulatában foglaltaktól csak a munkavállaló javára térhet el.

(3) Kollektív szerződés rendelkezése alapján legfeljebb évi háromszáz óra rendkívüli munkaidő rendelhető el. Ezt
meghaladóan a munkáltató és a munkavállaló írásbeli megállapodása alapján naptári évenként legfeljebb száz óra
rendkívüli munkaidő rendelhető el (önként vállalt túlmunka). A munkavállaló a megállapodást a naptári év végére
mondhatja fel.”

12. § Az Mt. 165. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 94. § (3) bekezdés alkalmazása esetén órabéres munkavállalóval a 156. § (1) bekezdés b) pont szerinti eltérő
megállapodás csak kollektív szerződés rendelkezése szerint köthető.”

13. § Az Mt. 298. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a munkaerő-kölcsönzési tevékenység folytatásának, a munkaerőkölcsönzésért a kölcsönbeadónak fizetendő minimális kölcsönzési díjat, a kölcsönbeadó nyilvántartásba
vételének feltételeit és részletes szabályait, valamint a közhasznú kölcsönzőkkel szemben támasztott feltételekre,
a kölcsönzöttek részére nyújtandó szolgáltatásaikra, valamint az általuk létesített, munkavégzésre irányuló
jogviszony egyes feltételeire vonatkozó szabályokat rendeletben állapítsa meg, és ennek során vagyoni biztosíték
meglétét írja elő.”

14. § Hatályát veszti az Mt. 98. § (3) bekezdése.

2. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti
rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény módosítása

15. § A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és
törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény ELSŐ RÉSZE a következő 19/D. §-sal egészül ki:

„19/D. § Az Mt.-nek a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő
egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv3.) megállapított

a) 94. § (3) bekezdését, 98. § (2) bekezdését, 99. § (7) bekezdését a Módtv3. hatálybalépését követően kezdődő
munkaidőkeret és elszámolási időszak tekintetében kell alkalmazni,

b) 94. § (3) bekezdése – az a) pontban foglaltaktól eltérően – a folyamatban lévő munkaidőkeret vagy elszámolási
időszak tekintetében a kollektív szerződés szabályai szerint alkalmazható,

c) 97. § (4) és (5) bekezdését, 105. §-át, 109. § (1) bekezdését és a 135. § (3) bekezdését a Módtv3. hatálybalépését
követően közölt munkaidő-beosztás tekintetében kell alkalmazni.”

3. Záró rendelkezések

16. § Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.

17. § E törvény a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelvének (2003. november 4.) való megfelelést szolgálja.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.

Áder János s. k.,                                        Kövér László s. k.,
köztársasági elnök                                    az Országgyűlés elnöke

Magyar Közlöny

58 hozzászólás

 1. antal m.

  Tóducz, – úgy van! Munkáltatónak a bérek mindig magasak, míg a munkavállalónak kevés a bér! Éppen ezért kell az állambácsi megtalálja a közös együtthatót a felek közt, hogy ne éljenek vissza a munkavállalóval, s az állam bácsi is bele segíthet, szabályzóival!!
  Tóducz,– túl licitálja magát és butít ,- hisz az állításai már rég KÖZISMERTEK!

  Válasz
  • Tóducz

   antal m., na jó na, csak az Ön esetében nem nagyon vevődik észre!

   Válasz
 2. antal m.

  Kedves Nyilas! Emelem ,,kadarka,,-val poharam, – kívánva jó egészséget Önnek!
  Kb. így kivontam a politikából! Dolgoztam kevés időt Budapesten 1992-ben építkezéseknél. Magán vállalkozás alapján, – meg voltam úgy én mint a Fővállaló elégedve! Utána, nincs fogalmam az órabérekről! /kiemelve írtam, hogy nincs ,,egy forint,, se említve a törvény közlőben/ MA A MUNKÁLTATÓRA VAN BÍZVA MINDEN!

  Válasz
  • Nyilas

   Talán azért nincs antal m. mert nem az órabérekről, hanem a munkafeltételekről szól. az államnak a munkabérekbe csak annyi beleszólása van, hogy meghatározza azt a minimum összeget amit a munkáltató köteles kifizetni.

   Válasz
  • Tóducz

   antal m., a munkáltató nem szociális segélyező, s a munkahely nem szociális otthon.

   Válasz
 3. piskóta

  Kedves Orbán- gyűlölők! Jó hírt közlök önökkel: ha figyeltétek mit mondott Orbán Viktor pénteken a munkatörvénnyel kapcsolatban, akkor nagyon kell örülnetek!
  1. Azt mondta:”..aki azt állítja, hogy nem önkéntes alapon fog működni a túlóratörvény, az hazudik”.
  2. “..aki azt állítja, hohy nem havonként lesznek kifizetve a túlórák, az hazudik”.
  Tehát szíveskedjetek figyelni, (januárban, februárban már lehet látni), hogy hazudott-e most Orbán Viktor? Mert ha nem, akkor tegyetek meg egy szívességet: fogjátok már be a po….. kat!

  Válasz
  • VARGA T.

   Kedves piskóta! A munkaidőkeret lényege az, berángathatnak bármikor hétvégén, ha tudunk hétközben adunk érte szabadnapot,ha nem az elszámolási időszak végén fizetünk. Vitya nem azt állítom ,hogy hazudott,csak fogalma nem volt mire felelt hangos igennel-név szerinti szavazást kért az ellenzék- 2011 12 13-án- fogadták el az új Mt-t-,de láthatóan még most is “vakon van”.A szakszervezeteknek most az orra alá kell dörgölni néhány fizetési papírt.Ahol dolgozom ott 1 másik részlegnél augusztus óta 11 hétvégei nap jött össze és ezt januárba kapják meg.

   Válasz
   • Nyilas

    Kedves VARGA T.
    Ön tényleg ennyire “ilyen” vagy tudatosan irja a félremagyarázásait?

    Válasz
    • VARGA T.

     Kedves Nyilas! 2012 óta vagyok “ilyen”,akkor ismerkedtem meg a “munkaidőkeret”fogalmával,Önnek ez kimaradt,örüljön neki.

     Válasz
     • Nyilas

      Kedves uram. Ha ön 2012-ben megismerkedett vele, akkor tudatosan terjeszti a félremagyarázatait. Önön livül ugyanis még senki nem volt aki egy év múlva kapta volna meg a ledolgozott túlóra pénzbeli ellenértékét. Olyan volt, aki szabadnapmegváltást kért, amit hozzácsapott az éves szabadságához.
      Na ez a munkaidőkeret.

 4. Éva

  Értem, a 250 feletti “önkéntes” munka, csak a munkavállaló írásbeli beleegyezésével követelhető meg. Eddig rendben. De hol van, hogy mikor fizetik ki? Ha a munkaidőkeret, ami max. 36 hónap lehet, az elszámolási időszak alapja, akkor mégis előfordulhat, hogy 3 év múlva kapja meg valaki a túlórát?

  Válasz
  • Nyilas

   Nem fordulhat elő kedves Éva. Nem erről szól a törvény. Tessék tanulmányozni a német Arbeitszeitkontót, aminek alapján foglalkoztatják azokat akik a rabszolgatörvény miatt a német munkaerőpiacra menekülnek.

   Válasz
  • VARGA T.

   Kedves Éva! A 2012-es Mt 94§ szerint a plafon 6 hónap.Ha munkáltató és a munkavállaló kollektív szerződésben megegyezik ez emelhető 1 évre, 2019 jan 1-től most amit a bajszos aláírt az 3 év lehet.Ezt kollektív szerződéshez kötik.Épelméjű szakszervezeti vezető nem fogja aláírni a 3 éves munkaidőkeretet.A baj az ,hogy a törvény azt mondja a “szemét”Mt-től a kollektív szerződésben a munkavállaló javára lehet eltérni,de hogyha a munkavállalói oldalt minél nehezebb helyzetbe hozom az Mt-vel akkor kinek a tárgyalási pozícióját gyengítem?Egyébként kollektívot kötni, ahhoz a sztrájk hangulat kell,mivel a törvény úgy fogalmaz ,hogy a 2 fél “köthet”(Mt 276§),nálunk 19 év után sikerült.

   Válasz
 5. Godja györgy

  Nem akarom a kormánypárti szekta tagokat elveik feladádár buzdítani, de a mai Népszavában olvassák el váci püspökkel készült interjút!

  Válasz
  • Nyilas

   Olvastuk. Kár, hogy önök nem értik.

   Válasz
   • VARGA T.

    Akkor ha már a váci püspök megszólalt az ügyben,én úgy gondolom a nemzetgazdasági miniszter úrnak is végre meg kellene szólalnia,még akkor is ha sok a teendője ,hogy még idén megtudhassuk azt is ,mennyi lesz a minimálbér jövőre.

    Válasz
  • Tóducz

   Miben Godja úr? Errefelé az olyasmit másra használják, mint olvasásra. Oda csak komcsi ad interjút.

   Válasz
  • Pesti jampi

   A váci püspök egy BÉKEPAP! Ha tudja az mit jelent…

   Válasz
   • Tóducz

    Na ná, hogy tudom.

    Válasz
 6. antal m.

  Tóducz! Látja, így még nem is hallotta!??….
  Akkor ajánlom Tótfalusi Istvántól: kacskaringós,kackiás,kaddis,csiricsáré,kadarka szó gyűjteményeit Önnek! Magam részéről csak annyit a uraságnak,- amit eltúloznak az mindig érthetetlen lesz a közösség részére! Elég lett volna annyi:–,,egyenlő munkáért, egyenlő bér, jár,,!Pl. normális esetben 35o forint órabér, a túl órát ledolgozottaknak, duplájára emelik, azaz 7oo forintra! A TÖBBI,- FILOZÓFIA!-/ 8 óra egy normális munka idő/

  Válasz
  • Nyilas

   Kedves antal m. Ne keverje a dolgokat, és főleg ne keverje a kadarkát a politikába. Az egy jófajta szüllő. amiből kiváló bor készül.
   Amúgy meg dolgozzon ön 350 Ft-os órabérért.

   Válasz
 7. valentino

  Milyen jólfognak keresni a határonbelüli Magyarok. Több múnka, több adó,több pénz ide nekünk. Köszönjök Orbán Viktor.

  Válasz
  • VARGA T.

   Kedves valentino!Tökéletes a meglátása.Bár mi magyar munkavállalók az órabéreket emelnénk.

   Válasz
   • Tóducz

    Dolgoznak a szakszervezetis agitátorok.

    Válasz
    • VARGA T.

     A soros jól fizet.

     Válasz
     • Tóducz

      Hát akkor mit ugrálnak?

 8. antal m.

  Azt a kucífántját neki! Nem sokat értettem meg e ,,túlóratörvényből,,! Egy ,,forintnyi,, szó le nem íródott! Hát így annyit értettem meg a írásból, hogy nem hiába történtek a tüntetések! AKKOR JÓ, – MOST ÍGY REND LESZ!

  Válasz
  • Tóducz

   antal m., köszönjük szépen a kacifántos önéletrajzát az értelmi szintjéről.

   Válasz
   • Névtelen

    A 109.§ (“) második bek.A munkavállaló a megállapodást a naptári év végére mondhatja fel???Mire is vonatkozik ez?Éves megállapodást köt a dolgozó?Egy évre előre ütemezni fogja a munkáltató a túlórát,amiből a dolg. kiválogatja,melyiket vállalja,melyiket nem(egy évre előre) és a következő évit majd felmondja…Véletlenül nem a KSz módosításra utalnak ezzel?Ugye ebből becsülhető az értelmi szintem?És továbbra sincs info a beleegyzés alaki és tartalmi előírásairól.Sokak számára hasznos lenne a válasz.Bizonyára nem okoz gondot…Köszönjük!

    Válasz
  • VARGA T.

   Kedves antal m.! 2010 előtt még voltak ,olyan műsorok,amikor behívtak ellenzéki politikusokat a köztévébe és ott ütköztették a véleményüket a kormányéval,most ilyen nincs,tudtam volna ajánlani a parlamenti közvetítéseket is,ez is volt amikor M1,és M2 volt ,most már M4 is van ,csak parlamenti közvetítés nincs,ezért forduljon bizalommal Tóduczhoz és Nyilashoz,ők majd közvetítenek,és mindent érteni fog.

   Válasz
   • Tóducz

    VARGA T., ott van az ATV-jük, az RTL Klubjuk Balló Gyurikával, a Klub rádiójuk és a drága Bolgár uruk, meg Rangos Katicájuk, stb., de van már M5 is!

    Válasz
    • VARGA T.

     Tudjuk, “ballib”túlsúly van az országban a médiában.

     Válasz
     • Tóducz

      V.T., ha tudná nem károgna.

   • Nyilas

    Kedves VARGA T.
    ECHO TV az ugye, még csak nem is “köztvé” hanem kifejezetten a Fidesz szócsöve. És mégis szerepelhetett benne Bárány Balázs MSZP elnökségi tag, és elmondhatta az 5 pontos követelést. Aminek mellesleg se füle, se farka.
    Amúgy kivel kellett volna “ütköztetni. Kunhalmi Áginak az ajtóval a köztévében ? Megtörtént akkor mi a hiba

    Válasz
    • VARGA T.

     Az erdély.ma is leadta Bárány Balázs Echo tv nyilatkozatát (13 perc),megmondom őszintén a köztévén “összeereszteném” ,mondjuk a Fidesz alelnök Németh Szilárddal.Aztán utána mindenki levonhatja konzekvenciát.Bár már 98-ban kapott egy listát Havas Henrik ,hogy kiket lehet behívni a Nap tv-be interjúra,Havas mikor meglátta a névsort azt mondta: értem a hülyéket nem lehet.

     Válasz
 9. Tóducz

  VARGA úr, ma Tamás napja van. Lehet kételkedni a szavaiban?

  Válasz
  • Névtelen

   Csak óvatosan!Kételkedni Tamás szokott…

   Válasz
   • Tóducz

    Igen, VARGA T.!

    Válasz
 10. VARGA T.

  Itt válaszolók Nyilas:A 109 § görgessen,ez azt jelenti,hogy 250 órát rendelhettek el eddig,tehát például aki 3 műszakba dolgozott idén azt az első januári hétvégén bekötelezhették augusztus második hetéig is-egyébként ez a tótoknál 150 óra-,most erre pakoltak rá+ 150 órát “önkéntesen”. A munkáltató írásban megállapodhat a munkavállalóval. Ezt meg majd elfogják magyarázni a szakszervezeti vezetők,hogy ez mit is jelent ma Magyarországon.Megjegyzem az eredetiben amit beadott a Kósa abban az volt,hogy a +150-hoz, tehát a 400-hoz nem kell a dolgozó” beleegyezése”.

  Válasz
  • Nyilas

   Kedves VARGA T.

   Görgetem. Figyeljen csak.

   8. § Az Mt. 109. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

   „109. § (1) Naptári évenként kétszázötven óra rendkívüli munkaidő rendelhető el.

   (2) A munkavállaló és a munkáltató írásbeli megállapodása alapján – az (1) bekezdésben foglaltat meghaladóan –
   naptári évenként legfeljebb százötven óra rendkívüli munkaidő rendelhető el (önként vállalt túlmunka).

   Hogy értse a magyart.
   a “helyébe a következő lép”, azt jelenti, hogy a következő sorok a módosítást tartalmazza.

   109§ i pont 250 túlórát elrendelhet. “Nem szórakozásból, hanem mert a termelés megkívánja. Mint mindig, mindenhol)

   109§ 2… erre pakoltak most még rá 150-et “önkéntesen”. Azaz, ha többet akar keresni nem akadályozhatja (150 óráig) a MT, hogy ha a termelés érdeke egyezik az ön vállalásával lehetősége legyen rá.
   Egyébként, ott, ahol az ön “elüldözött kollégái” megtalálták a Kánaánt pontosan így van.
   Kérem ne ragozza tovább a hülyeséget. Azt sem érti, amit már elolvashat, hogy értené azt, hogy mit tartalmazott az, amiről csak beszélni hallott hasonlóan értelmes emberektől.

   Válasz
   • VARGA T.

    Kedves Nyilas! Azt már írta ,hogy én nem értek semmit,azért meghallgatom mit mondanak a munkajogászok, szakszervezeti vezetők,jó, némi személyes tapasztalásom is van,de sehogy sem jön ki az, amit Ön és a kormány állít.

    Válasz
    • Névtelen

     Az én fejem már zúg ettől az egésztől . Mi az igazság ? Ki fog derülni hamarosan . Számomra már dereng a valóság , miután a törvény elfogadása előtt egy héttel a munkahelyemen kiplakátolták : aki nem vállalja a túlórát , attól megvonják a juttatásokat . Ők már akkor hallottak valamit , számomra pedig nyilvánvalóvá vált az önkéntesség definíciója .

     Válasz
     • VARGA T.

      Ez az” önkéntesség”, a kormánynak ezért nem szabad azt mondani,hogy egyezzen meg a munkavállaló meg a munkáltató,a +150-ben,mert kíméletlenül olyan helyzetbe hozza a munkáltató a munkavállalót ,hogy aláírja.A szakszervezetek ezt tudják.Olyan országban élünk ahol a multikat összesen 2017-ben 117 millióval vágták meg,egy egyszerű bérelszámolási vita a munkatársamnak 3 évébe került.

  • Sztrogoff Mihály

   1989 december 22-ig a heti munkaidő 48 óra volt plusz napi 2 óra „önkéntesen vállalt” kötelező túlóra, majd minden vasárnap 4 óra szocialista munkaverseny. Ez volt a „sokoldalúan fejlett szocialista társadalom” vagyis az un. aranykorszak. Most a Marxista neoliberális politikusok, a fenti törvény módosítást rabszolga-törvénynek nevezik, akkor a szocialista elődeik munka törvénykönyvét minek is lehet nevezni? Egy pár hónappal ezelőtt az volt baj, hogy vasárnap és ünnepnapokon a kereskedelemben dolgozzanak az emberek, mert így tudnak nagyobb jövedelemhez jutni. Most akkor azon kívűl, hogy törnek, zúznak,gyűlölik a keresztényeket, mit is akarnak?

   Válasz
   • Névtelen

    Hát ha neked ilyen emlékeid vannak,akkor még nálam is öregebb vagy.Napi két óra kötelező túlóra?Hol dolgoztál te ?Minden vasárnap szoc.m.verseny?V.mit hallottál,de kevered a komm.szombatot-vasárnapot és az általában éves távlatot kitevő szoc. m.versenyt,aminek az újítási verseny is része volt.A vasárnapi zárvatartás egyértelmű árbevételkiesést jelentett volna és nem több templombajárót.A ker.dolg-k nem keresnek többet,mert ezt az időt szabad(pihenő)napban megkapják.Az áruszállítók és fogadók hogy oldották volna meg a hétfői feltöltéseket???A törnek-zúznak megfékezésére a bíróságok és a rendőrség is “karakán módon” intézkedik.Nem adtatok hírt,h, mekkora adományt kaptatok az ország karácsonyfája(szerencsére az még nem nemzethy) és a szánkók megrongálása kompenzációjaként és annak mi lett a sorsa,kaptatok-e újabb szánkókat még ezen felül is??? A te élettapasztalatoddal és jogi jártasságoddal vélhetően “kimerítő”választ” fogsz adni.(Kíváncsi lennék,a többi keresztényvédővel együtt,tudjátok-e mi a Káin-bélyeg és a Szentlélek,vagy az András-kereszt?)

    Válasz
    • Nyilas

     Kedves Névtelen sok nagy marhaságot tetszett hirtelen összehordani.

     Válasz
    • Sztrogoff Mihály

     Tisztelt Névtelen!
     Sajnos,velem nem találta el,mert nem vagyok vevő az Ön pökhendi liberális kioktatására.

     Válasz
  • Tóducz

   VARGA T, nagyon sokat tetszik túlórázni a magyar kormány ellen! Ki fizeti Önnek a túlórákat?

   Válasz
   • Dobai

    Igen, VARGA T. úr biztos túlórázik, mert nagyon aktív.
    Jen-ben kapja a fizetést. Ijenben(mutatom, lovak is vannak benne).

    Válasz
   • VARGA T.

    Azt már megállapította,hogy “libsi”vagyok,gondolja tovább,menni fog.

    Válasz
 11. VARGA T.

  Nagyszerű,most már csak a munkajogászokat kell megkérni,hogy magyarázzák el,élő műsorban,nem a jogalkotók! A migráns 1-nek ez lenne a feladata.

  Válasz
  • Tóducz

   VARGA T., akkor tessék hagyni a munkajogászokat, ne már a melós magyarázza a munkajogokat szakértőként!

   Válasz
   • Sorok-Soros

    Es a melost meg sem kell kerdezni,sot meg sem hallgatni??? Hiszen eloszor is a melosrol van szo. A hivatalnok tulorazhat orverzesig,mert az eg vilagon semmi hasznost nem termel,csak okoskodik,es parancsol,altalaban az olyanok akik soha az eletukben nem dolgoztak,csak az adofizeto polgarok altal osszeszedett lovet pazaroljak. Es az ,,ujongnak,hogy nem vesznk el tobbet toluk,hiszen az orszagban marad. Azt hiszik,es jo nekik,mert nem kell gondolkozzanak.

    Válasz
    • Tóducz

     Hát ahogy elnézem az Ön beírásait S.S.Dzsóé, nagyon jól gondolkoznak!

     Válasz
   • VARGA T.

    Tóducz ,a melós személyes tapasztalás útján érezte a 2012-es Mt,amit érezni fog -amit most átvertek-azt meg előre megmondhatja a munkajogász,meg a nagyobb szakszervezeti vezetők,ők nem azt mondják mint a kormány.Én meghallgatom mind a kettő oldal véleményét,és az a véleményem valaki hazudik.

    Válasz
  • Nyilas

   Kedves VARGA T.
   A munkajogászok már elmagyarázták. Még a nem Fidesz szimpatizánsok is. A baj csak az, hogy önök Kunhalmi Ágit. Szél Bernadettet, meg Varju Lászót tartják munkajogásznak. Na meg Hadházytaki a lóf..hoz sem ért, különben állatorvosként otthon dolgozna az állatkórházban

   Válasz
   • VARGA T.

    Nyilas ,hol a Migráns 1-en,vagy máshol?

    Válasz
    • Tóducz

     VARGA T., már az ATV-én is és a Retek Klubon is.

     Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük