Pusztinai pusztítás! - Nyílt levél Augustin Benchea pusztinai plébános úrhoz!

A pusztinai énekcsoport a helyi Szent István-templomban. Fotó: Ádám Gyula

Tisztelt Augustin Benchea pusztinai plébános úr!

Minden magyar érzelmű ember, aki él és szuszog, ismeri az igazságot, hogy a csángó hívei által, Nyisztor Tinka, a Szent István Egyesület Elnöke szervezésével tervezett karácsonyi magyar nyelvű éneklés letiltása nem kizárólag az ön határozata, hanem az ön felett lévőé, a felettesének a feletteséé és végül a háttérhatalomé.

Ezek képesek arra, hogy átpolitizálják a keresztény vallást céljaik elérése érdekében, felhasználva a kereszténység legnagyobb ünnepének, Krisztus születésének évfordulóját. Tehetik, mivel mindenhatóbbak az Isten magánál. Ugyanis az Isten nem képes megváltoztatni a történelmet, de az urak igen!

Mindezek ellenére engedelmével önhöz címezem a levelemet, mivel ön a megnevezett a pusztítók közül. A magasabb rangú pusztítók névtelenségük mögé rejtőznek, de majd eljön az idő, mint mindennek, amikor a Mindenható majd ott is megtalálja őket és felelősségre vonja!

Már az elején el kell mondjam s sérelem ne essék, hogy miért is használom önökkel szemben a „pusztító” jelzőt. Hát azért, tisztelt plébános úr, mert önök több, mint egy évszázada pusztítják a csángó népet, de úgy általában az erdélyi magyarságot is, ha úgy vesszük! Legalább is nyelvében igen, mert valaki elárulta önöknek, hogy „nyelvében él a nemzet” és ha elveszik a nyelvét a csángóknak, akkor ezeknek a magyarságuk is odavész, s csak akkor lehet igazán „púr” Moldváról beszélni. Megjegyzem, ettől nem fordul jobbra az önök sorsa, mivel egy olyan ritka, tehetséges és nemes nemzetrészt semmisítenek meg, melynek szakrális küldetése van ezen a földön!

Tisztelt uram, tisztelt uraim önök azt erősítik, hogy a csángó nem magyar és a csángó nyelv nem magyar nyelv! Ne essen nehezükre, de önök enyhén szólva tájékozatlanok e témában vagy ami még súlyosabb vétek Isten színe előtt is, rosszindulatból, politikai megfontolásból torzítanak!

Jómagam évekig dolgoztam csángókkal, talán mindegyik moldvai csángóhelységből valókkal. Tehát nem tanulmányokból, könyvekből ismerem őket, hanem a mindennapi munkáséletből. Túlnyomó többségük egyszerű, jóindulatú, hitükhöz, nyelvükhöz, szokásukhoz ragaszkodó, tiszteletmegadó, munkásember. Avagy nem tűnt fel önöknek, hogy több évszázadnyi kísérletezés után sem sikerült őket magyar nyelvüktől megfosztani?

Itt megjegyeznék egy égbekiáltó ellentmondást: Ki kényszeríthet, de kényszeríthet-e egyáltalán valaki egy népet arra, hogy keresztény hitét, ne saját, hanem idegen nyelven fojtassa, ápolja?

Valaki nem, de valami igen, az a valami a társadalom gyengén fejlettsége és azok a kényszerítettek, megbocsájtsanak plébános úr, de önök voltak. A kereszténység felvétele után egészen 1648-ig cirill betűs könyvekből hirdették a szláv nyelvű papok az igét, mely könyvek nagy részét a magyarok nyomtatták önöknek. 1648. után szintén a magyarok fordították le és nyomtatták ki román nyelven az Újtestamentumot, nevezetesen I. Rákóczi György fejedelem, hanem még most is szláv nyelven imádkoznának, és önök ugyanúgy miséznének!

Két eredeti példányt őriznek ezekből valahol Bukarestben, melyekből az első és utolsó oldalak hiányoznak, hogy elrekkentsék eredetüket!

Túlzás volna azt állítani, hogy mi magyarok tanítottuk meg önöket írni, olvasni, énekelni románul, de kétségtelenül ebben igen nagy szerepünk volt, mivel a román kultúra gyökerei Erdélyből jutottak el az Óromániába! Mi ezért nem várnánk egyebet kölcsönös tiszteletnél, csakhogy önök úgy látják jónak, ha tűzzel, vassal pusztíthatják nyelvünket, kultúránkat!

Visszatérve a csángó népre azt tudom mondani, hogy ez a nagyszerű nemzetrész hosszú évszázadokig elszigeteltségben és sok-sok megpróbáltatások közepette élt és az idők folyamán elhanyagolta, úgy a magyar fél is, mint a román! De teljes épségében őriztek meg olyan ősrégi magyar szavainkat, melyeket már rég nem használunk, de szótárunkban megtalálható és jelentésüket megértjük, különösen mi székelyek! Bár vannak tájszólásaik és a román környezetből is vettek át szavakat, de nyelvük ugyanaz, mint a mi magyar nyelvünk, mely szépségében, gazdaságában és kifinomultságában messze meghaladja az önökét!

Világhírű tudósok és nyelvészek szerint a magyar nyelv nem e világi, de most itt van dolga, mivel összeköti az, e világit (a földit) az a világival (az égivel). A magyar nyelv az Isten nyelve, a tudás a magyarok nyelvében van kódolva!
Tehát nem az ördög nyelve, ahogy önök közül sokan nyíltan is híresztelik, inkább az ellentétese, minek következtében, önök az Isten nyelvét pusztítják, és nem csak Pusztinán! Csakhogy korlátolt makacsságukban nem akarják felismerni elkárhoztató tévedésüket!

Nemrég a szentegyházi Gyermekfilharmónia bizonyította be az egész Európának és az egész Világnak, amikor Brüsszelig és egy más alkalommal Kanadáig vitték a székely, magyar és csángó közös nyelv és kultúra fenségét! Emberek, népek és nemzetek sokasága ámult rajta, és nagy tisztelettel nyugtázták, hogy nincsen párja a fejlett magyar nyelvnek és kultúrának! Ezzel szemben önök elfogultságukban és nemzetünk iránt való alaptalan gyűlöletükben mindent megtesznek, hogy elpusztítsák és nemcsak Pusztinán, hanem Románia szerte! Teszik ezt, önök klerikusok, annak dacára, hogy Krisztus második törvénye a következőre kötelez: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!”

Szeretnék egy logikai tételt is tisztázni önnel Augustin Benechea klerikus úr: ki, kiért van? A több száz pusztinai keresztény hívő van-e önért, vagy ön van a több száz pusztinai keresztény katolikus lélek gondozása végett? Nem hiszem, hogy a Fennvaló akaratából arra lett volna ön megbízva, hogy ostorral rittyegtesse báránykáit oda, ahova ön akarja!

„Mondta neki harmadszor is: Simon Jónásnak fia, szeretsz-e engem. Megszomorodék Péter, hogy harmadszor is mondta vala néki: Uram te mindent tudsz, te tudod, hogy én, szeretlek téged. Monda neki Jézus:” Legeltesd az én juhaimat!”

Az Úr nem arra utasította tehát Pétert, hogy: Bántalmazzad az én juhaimat! Hanem arra, hogy: Legeltesd az én juhaimat! És akkor ön miért bántalmazza őket?! Az áll a Szentírásban, hogy egy jó pásztor az élete árán is megvédi állatait és kedvükbe jár!

Egy ilyen merev, érzéktelen bánásmód, amilyent ön gyakorolt karácsonynak szent ünnepén a szeretet hiányáról árulkodik és ennek alkalmazása idővel kihat a pásztorra is és annak feletteseire. Mert mi lesz akkor, ha a rossz bánásmód hatására a juhok összeterelhetetlenül szétszélednek és önök nem csak megélhetés nélkül maradnak, hanem az Úristen felelősségre vonása is bekövetkezik!

– Mit tettél az én juhaimmal? Hogyan őrizted meg őket, ha a farkasok harmincadjára adtad?

Ezért felhívom a figyelmét Augustin Benecha klerikus, hogy ön van a hívőkért, egyetlen a több százért, azért, hogy gondjukat viselje, gyámolítsa és ha szükséges, akkor életét adja értük! Ha pedig mindezekre nincs adottsága, változtasson praxist és legyen bármi a világon, de: ne bántsa a magyart!!!

Sebők Mihály

46 hozzászólás

 1. antal m.

  Dobai úrnak igaza van! A hozzászólások kellene javítsák- pótolják a témakört, közvetlen!

  Válasz
 2. Dobai

  Az a baj, hogy önökön nem lehet eligazodni. Azokat
  akiket érdekelne a csángó kérdés, annyit tud meg,
  hogy nem tud meg semmit. Már a cséphadarónál
  tartanak. Ennek azt hiszem a globális felmelegedés
  az oka.

  Válasz
 3. antal m.

  A szabad enciklopédia szerint a csángók teljes létszáma kb. 32o.ooo fő, melyből kb. 8o.ooo–9o.ooo magyarul beszélő. / magyar, román, olasz nyelveken beszélők, vallásuk katolikus, evangélikus, ritkán ortodox áttérés./
  Romániai csángók regiók, szerint 3 nagy csoport:
  1.Moldva Románia csángók, kb. 18o.ooo fő. /magyarul tudó kb. 4o.ooo fő/
  2.Barcaság Románia ,, kb. 2o.ooo fő. ,,
  3.Gyimesek ,, ,, kb.2o.ooo fő. ,,
  és Dobrodzsa ,, ,, kb. 1.ooo fő. ,,
  Megjegyzendő, hogy lényegesen nagyszámú népesség él Romániában!

  Válasz
 4. antal m.

  Tóducz úr! Én majmokról sose ejtettem szót! Az elveszett ,,tilinkójára,, volt a megfejtésem!

  Válasz
 5. antal m.

  Tóducz úr! De bezzeg, csak ott egy picit alább a ,,csángó,, szót már nem látta meg?
  Nem ismerek csíkszeredai majmok hizlaldát,- nem lesz szerencséje felvásárolni!

  Válasz
  • Tóducz

   Mérnök úr, Ön azt írta, hogy a csánkokkal tart, s aztán megemlített egy papot!

   Válasz
  • Borembukk

   Problema Episcopiei de Iasi si a prozelitilor (ceangai romanofoni) ai romanizarii ceangailor inca maghiarofoni este prea simpla si explicita: Asa cum pamantul nu e plat si nici soarele nu se invarte in jurul lui, in chestiunea ceangailor, provenienta lor istorica, maghiara, ar trebui acceptata ca atare, iar clerul catolic va trebui sa se “invarte” in jurul credinciosilor si nevoilor acestora si nu invers. Cel putin asa rezulta din Biblie. Nici legile tarii si nici legile divine nu ii indreptatesc sa le cauzeze credinciosilor suferinta sufleteasca si nemultumire, in baza unei agende politice straine de scopurile bisericii. (NEUER Weg, http://www.xxx

   Válasz
 6. Sebők Mihály

  Kedves VARGA T. úr, köszönöm az értékes hozzászólását, és remélem, hogy a cikk tárgyától eltévelyedett véleményezőket is ezáltal helyes mederbe terelte!

  Válasz
 7. antal m.

  Tóducz úr! Ne akarjon mindig csak bántó képletbe rakni! Mivel Ön mindig kíváncsi volt ismerni sorsomat-helyzetemet az életben, azt írtam töredékként le! Nem dicsekvés, nem panaszként, fölösleges ezt rám kenni! Az építészek-építők sorsa-élete, a nagy térben, szórt-beláthatatlan-forgatagos élet! Építkezésekről filmeket látott-e?

  Válasz
 8. Dr.Fikker János

  Fikker János:

  Imádsággal kezdtem…

  Imádsággal zártam az Óévet
  imádsággal kezdtem az Újat
  hogy alázattal tisztuljon a lélek
  hogy ne vétsem el most sem az utat…

  Ne hagyjon el a “bábeli zsivajban”
  dicsérhessem az anyanyelvemen
  segítsen és vigyázzon rám a bajban
  részemre is lehessen kegyelem…

  Köszönthessem az anyanyelvemen
  hisz szent nevét Ő számba adta
  lett légyen bárhol a helyem
  nagy az én Istenem hatalma…

  Szólíthassa mindenki anyanyelvén
  tisztelje a másként szólókat
  ha ős hívő és keresztény
  az Úr megváltja majd a jókat…
  2020 Január 20.

  Válasz
 9. antal m.

  Tóducz úr! Őrizgesse-ápolgassa, hisz azok kedves állatok! – Különösen Húsvét tájt! Már érzi ízét, – de ne szomorkodjék, készüljön rá, mert olcsó nem fog lenni!

  Válasz
  • Tóducz

   Mérnök úr nem szoktam húsvétkor majmot fogyasztani, még akkor se, ha azt Csíkszeredában hizlalták!

   Válasz
 10. antal m.

  Tóducz úr! Én a csánkokkal tartok, mert testvéreink! Szülőfalumban is Pap tisztét töltötte több évig egy csángó plébános. Sajnos, hogy kevesen vannak ilyenek! Lassan, kikerülnek, többen is!?

  Válasz
  • Tóducz

   Mérnök úr, a csánkok azok nem semmi, de azért én a csángókkal tartok! Már írtam,hogy kikerülnek, ha a jászvásári Jóska is akarja!

   Válasz
 11. Dr. Nyisztor Tinka

  Mi a közösségben akarunk élmény szerezni, Isten tisztelni! ott ahol a falu van: az éjféli misén.

  Válasz
 12. antal m.

  Tisztelt Nyilas úr!
  Gondolom, hogy Ön is katolikus, mert szépen ismeri az egyházi rendeket.
  Nézze, én egy úgy nevezett ,,kicsi szentföldön születtem,, az a szülőföldem!
  Hala a forgatagos sorsomnak, egy ,,nagyobb szentföldre telepedtem le,, Csíksomlyón!
  Remélem, ennél több magyarázatot Önnek nem kell leírjak, mert magától érthető a többi!
  A csíksomlyói Kegytemplomtól, alig 3oo m-re lakom!
  Megértettem a a kételyét!
  Tisztelettel.

  Válasz
  • Tóducz

   Drága mérnök úr, há egyik beírásában a forgatagos nehéz sorsával sajnáltatja magát és azzal mentegetőzik, a másikban pedig dicsekszik a csodálatosan sikeres életével. Há 80 évesen már tessék eldönteni, hogy melyik igaz, vagy csak egyszerűen mikor hogy, ahogy azt a egyre fokozódó helyzet megkívánja!?

   Válasz
 13. László Ferenc

  A moldvai csángók magyar nyelvű miséjével kapcsolatban már sok cikk jelent meg, különféle lapokban. Most egy olyan cikket idéznék, ami egy amerikai magyar lapban jelent meg.
  Az akkori (betudható a nagyon várt Pápa látogatásnak?) írásból is látszik, a román politika (és a hozzá mindig igazodó ortodox állam?- vallás magas méltóságai) a húzd meg, ereszd meg politikáját alkalmazzák.
  Az akkori írás:
  A Pápa látogatás elõszele: magyar nyelvû mise a moldvai csángóknál
  Világklub-fakereszt a csíksomlyói nyeregben

  Közelegnek a Pünkösdi Ünnepek, melyre Ferenc pápát is várják Erdélybe. Történelmi esemény, hiszen Pápa még nem járt Csíksomlyón, a magyarok, székelyek és csángók nagy Pünkösdi Búcsújának ünnepén. Hosszú út vezetett idáig, hogy a búcsút szervezõk el tudják érni, hogy Ferenc pápa ne csak Románia vezetõivel, hanem a magyar, székely és csángó híveivel is találkozzon – erre lesz most lehetõség június 1.-én, a Hármas-halom oltárnál, a csíksomlyói nyeregben.

  Az erdélyi és moldvai magyarok, csángók, nagyon bíznak abban, hogy látogatása során, Ferenc pápa említést tesz a fennálló súlyos, megoldatlan problémákról, mint a magyar egyházi iskolák helyzete, a moldvai csángók magyar nyelvû miséje és sok más olyan problémáról is, ami az erdélyi és moldvai emberek mindennapjait érinti, egyházi vonatkozásban. Nem csak szûkebb környezetében, a Moldvai Pusztinán, ha nem már a Vatikánban is ismerik Dr. Nyisztor Tinka nevét.
  Õ volt az, aki mint a Pusztinai Szent István Egyesület vezetõjeként, néhány hasonlóan bátor csángó asszonnyal, vették a fáradtságot és – szép, csángó népviseletbe öltözve –, elmentek a Vatikánba, ahol személyesen adták elõ a moldvai katolikus csángók kérését, igényét – kérve a magyar nyelvû mise engedélyezését templomaikban. Ki tudja, hogy az akkori személyes kérésük mely íróasztal fiókjába került – de mint ismeretes „Isten malmai, ha lassan is, de õrölnek”!
  Most, a közelgõ csíksomlyói Pápa-látogatás kapcsán került ismételten elõtérbe a neve – hiszen sok csángó ember, fõleg neki, az õ rendszeres utánajárásának tulajdonítja, hogy a jászvásári püspök, Petru Gherghel, „beadta a derekát”(lehet, hogy Szentszéki útmutatás alapján?) és havonta egy alkalommal – minden hónap utolsó vasárnapján engedélyezett egy magyar nyelvû misét, a Bákói Szent Miklós templomban. (Vannak olyan hangok is, hogy ez az engedmény, már a Pápa látogatás elõszele – és kellett valamilyen engedményt tenni!) A moldvai katolikus csángók szerint ez is eredmény, de ez akkor teljesedne be, ha a Bákótól jóval távolabb, szétszórtan lévõ csángó falvak lakosainak, nem kellene a távoli megyeközpontba misére bejárni (autóbusz közlekedés szinte alig, gépkocsi nincs) így, a jó szándék, emberi akarat mellett is, ez csak egy fél meg oldás. A csángók szerint helyben, a minden faluban lévõ templomban kellene biztosítani a mindenkori magyar nyelvû Szentmisét – akkor válna valóra a katolikus csángó-magyarok évszázados álma – hogy õseik nyelvén imádkozhassanak az Úrhoz! Az is „idõszerû” lenne, hogy az 1957-ben felépített Pusztinai Katolikus templomot felszentelnék már, a hívek által kért Szent István névre. Mindez azért húzódhat még ennyi év után is, mert a jászvásári püspökség nem szeretné, ha egy államalapító magyar királyról, Szent Istvánról neveznék el a pusztinai templomot… Ismeretes a jelenlegi „csángó helyzet”, ezért ebben csak reménykedni lehet – hogy ezek eljutnak-e vajon Õszentsége füleihez – és ebben is változás lesz! Dr. Nyisztor Tinka, aki azon kívül, hogy „motorja” a Moldvai csángó katolikusok életének, irányítja, szervezi a Pusztinai Szent István Egyesület munkáját, egyben a
  Moldvai csángók legfõbb szerve, a MCSMSZ (Moldvai Csángó-magyarok Szövetsége) vallási felelõse is egyben! Ezen kívül meg kell említeni, hogy 2015-ben, a Csíksomlyói Búcsúkor, a Panoráma Világklub tagjaival (244 Világklub mûködik szerte a világon, a nagyvilág éppen azon szegletében élõ – szétszóródott magyarok között) – Dr. Nyisztor Tinka, mint a Panoráma Világklub Moldvai csángó társklubjának elnöke, több más, moldvai és a világ valamely szegletébõl ott lévõ világklub-taggal egyetemben, hatalmas fakeresztet állítottak a „csíksomlyói nyeregben”. Ott minden Pünkösdi Búcsú alkalmából találkoznak a Világklub tagok – elmondani egy imát Nemzetünkért és a békéért. Az Idén pünkösdkor ugyancsak így lesz! Visszatérve a fentebb már jelzett, Bákói templomba történõ utazási nehézségekkel kapcsolatban, az American Hungarian Panoráma Magazin lehetõséget biztosít arra, hogy teret ad az alábbi felhívásnak: A sok jó szándékú magyar, aki olvassa a Panoráma Magazint, bárhol is éljen a világban – és talán még személyesen is ott lesz az idei Pápa-látogatáson (2019.06.01. Csíksomlyón) vagy az eredeti Pünkösdi Búcsún (2019.06.09. Csíksomlyón) – és segíteni szeretne abban, hogy e távoli csángó falvak csángómagyar lakosai eljussanak Bákóba magyarul imádkozni, segítsék ebben a Pusztinai Szent István Egyesületet – aki az utazásokat megszervezi! – vegye fel velük a kapcsolatot!
  Elérhetõségük: Pusztinai Szent István Egyesület Dr. Nyisztor Tinka elnök Mail: nyisztortinka@yahoo.com Telefon: +40 234 384550 Mobil: +40 787 893 060
  (hozzá kell tegyem, hogy Dr. Nyisztor Tinka, mivel a sokéves vallási felelősi munkájához segítséget még a Moldvai Csángó-magyarok Szövetsége (MCSMSZ) sem mindig kapott, ezért lemondott erről a tisztségéről.)

  Válasz
 14. joe

  A majom azt hiszi hogy O zarta ki a ketrecbol a vilagot!!! Igaz,csak nezopont kerdese,hogy honnan nezzuk. Azert amikor a racsot razza nem nagyon kozelit nek hozza.

  Válasz
  • Nyilas

   Kedves Joe.
   Akkor a majom éppen olyan mint ön.

   Válasz
   • Tóducz

    Igen Nyilas úr, vannak majomszabású emberek is, nem csak emberszabású majmok!

    Válasz
 15. marczy

  Sok csángónak, aki Olaszországba szakadt, már nemhogy magyarul nem tudnak a gyerekei, hanem románul sem, csak olaszul.
  A gond az, hogy a kivárás, a megtévesztés, a látszatmegoldások taktikája beérni látszik: lassan már nem lesz, aki igényelje a magyar misét. Sok csángó él Budapesten is, de Dél-Erdélyben gyakran a románok közé olvadnak be.
  Magyarországon is szolgálnak csángó papok, enyhítve a paphiányon.

  Válasz
  • Nyilas

   Kedves marczy.
   Sok erdélyi magyarnak, székelyföldi székelynek, akik magyar közegben nőttek fel, és németországba szakadtak, már nem tanultak meg magyarul a gyerekei.
   De hogy sértődés ne érje emiatt, ugyanez elmondható a Magyarországról “szakadtakra” is.
   Olyan nagy jólétben élnek ott, hogy nincs idejük a gyereket az anyanyelvükre tanitan.
   Én Észak-Erdélyben is látok olyan magyarokatt, akik a románok közé olvadtak be.
   Sót, nem csak csángó papok szolgálnak Magyarországon, de regátból származó román papok is, akiket úgy helyez ki a püspökség, hogy akkor kezdenek magyarul tanulni, amikr elfoglalják az “állásukat” Az én, alig 3000 es falum 20 év alatt két román papot is kapott ajándékba.

   Válasz
 16. antal m.

  Tisztelt Nyilas úr!
  Örülök, hogy tisztázhatom Önnel kételkedését.
  Katolikus vallás a kereszténységem. Remélem így világos minden!
  Meg vagyok győződve, miként Írtam azt, hogy ,,kikerül,,……..!?
  Valóban vannak hívek, akik misét hallgatnak,-néznek otthonukban, ma!
  Nem sértet meg!

  Válasz
  • Tóducz

   Mérnök úr, majd kikerül, ha a jászvásári Jóska is úgy akarja!

   Válasz
  • Nyilas

   Nem antal m. úr. Igy még kevésbvé világos a Borembukk téveszméire irt helyeslése.
   Bár nem ön lenne az egyetlen akit katólikus pap keresztelt meg, de nem tudja, hogy a katólikus egyházközségben nem a hivek választanak maguknak papot, hanem úgy helyezi füléjuk a püspök.

   Válasz
   • Tóducz

    Kedves Nyilas úr, a mérnök úr nem csak ezt nem tudja! Van még más is, ahogy azt egykor az Eötvös zenebohóc mondá a cirkuszban, amikor elvették a tilinkóját.

    Válasz
 17. MArovcsik

  Ugyanez van Erdélyben is. A szent autonómiát is csak paplan alatt kívánják, vagy langyos felvonulásokkal csillapítják sztrájk éhségüket. Esetleg politikusok kicsit beszélnek is róla Bukarestbe ha engedélyt kapnak felszólalni.
  Szóval, miért várjátok el a csángóktól, hogy magyarobbak legyenek az erdélyieknél és katolikusabbak a pápánál.
  Ki, mikor áll ki mellettük nem igazán lehet tudni, mert megint kiderült, hogy nincs egységes, következetes nemzetpolitikájába Magyarországnak. Moldva örök mostoha gyereke mivel kézről kézre adják a politikusok.

  Válasz
  • Nyilas

   Ugye az egész hozzászólásának a lányege ez volt, hogy “mert Magyarország”.

   Válasz
 18. antal m.

  Borembukk ! Úttörő igazságot közölt, hozzászólásában! Nagyszerűen túltehetnek a paphoz való ragaszkodásukban! Idővel kikerül egy népéhez hű plébános is!

  Válasz
  • Nyilas

   Kedves antal m. úr
   Nem tudom, hogy ön milyen vallásu. Van e egyáltalán ismerete bármelyikről is, de Bórembukk-nak, aki hozzászólására ön ujjongva helyeselt, láthatóan nincs.
   Nem lehet elküldeni a papot a katólikus vallásu felekezeteknek. A papot kihelyezi a püspök. és addig marad egy egyházközségben amig a püspök jónak látja. A,ig jól végzi a dolgát a püspök éltal az egyház érdekeinek megfelelően.
   Függetlenül attól, hogy a hivek ragaszkodnak e hozzá, vagy nem.
   Úgy hogy nagy foku ismerethiány az, hogy a hivek éltal majd kikerülhet egy néphez hű plébános is.
   Nem tudom ki ez a Borembukk, hála istennek ritkán rontjas itt a kevegótm de hogy küzüsségi élményben még soha nem volt része abban biztos vagyok. Ön azonban már nem mostani gyerek. Ha misén, istentiszteleten nem is élte ét az összetartozás érzését, pártgyüláéseken megérezhette, hogy más olvasni valamiről, mint közösen étélni a hitet.
   Mert hogy az is csak egy hit volt.
   És ezzel nem megsérteni akartam önt.

   Válasz
   • Borembukk

    Csak azt nem lehet, amit a közösség nem akar, tisztelt olvasó! A közösséget a hívek alkotják, nem a pribék pap és püspöke. Nehogy már a rács rázza a majmot! Ha szeretet nincs a papban, annak a miséjére nincs miért elmenni, inkább nézze a tévében a magyar nyelvű szent misét. Ha mérgezett közösségre vágyik, az ő baja, nem kell döglött macskával dobál ózni! Csángó helyett nem küzdhet meg senki a magyarsááért, mert elkullog a berögzült szokásai miatt, amit egy öreg itt tévesen vallásnak nevezett, mégcsak nem is hitvallásnak vagy felekezetnek. Aki hitben jár, az tisztán látja a dolgokat és ezt a mise-kérdést is. Emiatt is nagyon komoly fenntartásaim vannak a magyar nyelvű mise propaganda-jelentőségével kapcsolatban. A magyarországiak bűntudatát a csángókérdéssel felkorbácsolni, ez buta gondolat, legfennebb néhány megélhetési csángó fog ebből profitálni, egy közösség nem.

    Válasz
    • joe

     Kedves Borembukk, a hitnek semmi koze a tisztanlatasnak!!! Valoszinu,hogy azt sem tudja,hogy mi a Hit meghatarozasa?

     Válasz
    • VARGA T.

     Az anyaországi szerepvállalás nélkül a moldvai magyarok megmaradása lehetetlen,-az “etnikai” háborúhoz is pénz kell-a 2000-es évek elején az oktatás magánházakban kezdődött,most az iskolában heti 4 órában lehet idegen nyelvként (vissza)tanítani a magyart,közel 20 év eredménye ez.Terebélyesedik azon települések száma ahol az iskolában és azon kívül a magyar nyelvet tanítják, főleg annak köszönhetően ,a magyar állam végre biztosítja az anyagi forrást többek között a tanárok fizetésére,a diákok is kapnak “ösztöndíjat”,mert még arra is futja,kapásból a programnak köszönhetően 50 % több diák tanul magyarul,mert nyáron a magyar állam 29 év után “felébredt”.Persze lehet ezt is támadni ,de ha Viktor “osijeki” futballt 1 milliárddal támogatja ,szóval nem tartom gondnak ,hogyha az anyaország pénzügyileg “rásegít” a dolgokra nem kis mértékben.Vallás: Itt is -véleményem szerint-,rá kell segíteni a dolgokra.A magyar liturgiát nem ismerik az emberek -főleg az idősebbek-azok mától holnapra nem fogják azt mondani,hogy magyart akarok,mert az énekeket is csak pár adatközlő ismeri már.Az oktatásban is például a moldvai zenét a falvakban VISSZA tanítják a székelyföldi,anyaországi magyarok,mert kevés moldvai zenész maradt.Rossz látni a csángó misén pünkösdkor a sok csángót akik a saját énekeiket már nem ismerik ,mi anyaországi magyarok nagy érdeklődéssel hallgatjuk ,ők meg szégyellik magukat ,mert nem ismerik.Vissza kell tanítani,ehhez energia elhatározás kell,és felismerni a fontosságát.Jó lenne több olyan felvételt látni,mint például mikor Tinka a saját házában a Szózatot tanítja a csütörtöki Imaest után.Ahogy Reményik mondta :Ne hagyjátok a templomot ,a templomot s az iskolát.Azt kívánom,hogy az oktatási programnak köszönhetően a visszatért moldvai értelmiségi -már elnézést de anyaországi adóforintokból taníttatott-,azt mondja ,magyar szertartást,esküvőt ,keresztelőt,szeretnék,a mise mellett.Ámen!

     Válasz
 19. Borembukk

  Benchea/Benkő nevű teológus valójában nem is pap, hanem nyelvi rendőr, aki nem Istent és a rábízott nyájat szolgálja, hanem a Sátánt és a nemzetpolitikai érdekeket. A csángó hívek döntsék el végre, hogy mit akarnak, és ne a paplan alatt kívánjanak a Jézuskától, hanem követeljék ettől az egyházi pribéktől, hogy vegye őket komolyan. A papot el is lehet küldeni! És van Internet is, amelyen annyi magyar Szentmise követhető, amennyit az ember akar. Elvégre sok csángó interneten tartja a kapcsolatot az olaszországi rokonaival, tehát csak egy kattintásnyira van a nyelvi érvényesüléstől. Az ő igazukat más nem érvényesítheti, hogy aztán sunyin elkullogjanak és kiderüljön, hogy nem is igazán akarják a magyar nyelvű misét.

  Válasz
 20. antal m.

  Emberi jogok, Uraim!

  Válasz
 21. Jakab Christian

  Sebők úr remek levél egy masolatot kildjon a Szentayának egyet a Nuncius úrnak is.Isten áldja!

  Válasz
  • Borembukk

   Nyilas úr, idézném Önt! “A papot kihelyezi a püspök. és addig marad egy egyházközségben amig a püspök jónak látja. Amíg jól végzi a dolgát a püspök által az egyház érdekeinek megfelelően” . Ön elmondta, amit kell. Slussz. A moldvai katolikusoknak románul kell imádkozniuk és viszlát, mert ez szerez közösségi érzést. Ön gúnyolódik vagy elszólta magát?

   Válasz
   • Tóducz

    Kedves Borembukk úr, Ön a gabona mellé ütöget nagyokat a cséphadarójával (másfélfájával), s csodálkozik azon, hogy nem pattannak ki belőle a szemek.

    Válasz
    • borem bukk

     Kedves Tóducz bátyám, a metaforákkal és szinesztéziákkal én nem vitatkozhatok, mert a következő megjegyzésében azzal vádolna meg, hogy borderline-szindrómás vagyok, mint József Attila. Ön ennek a betegségnek a szakértője és ezért értelmetlen lenne vitába szállni Önnel. A véleményét fejtse ki egyértelműbben, ha lehet, és ha van rá ideje, hogy arra egyenes választ adhassak. Mi az a cséphadarás és mit jelent a gabona a fenti mondataiban? A csángókérdésben is egyenes nyilatkozatokra van szükség: Akarja-e vagy nem akarja a csángó katolikus a magyar misét? Szeretné-e vagy óhajtja-e (mint egzotikus dolgokat, amelyekre igazából nincs is valódi szüksége). Akarom és vállalom a káros következményeit is. Szeretném, de nem vállalom a következményeit. Óhajtom, de megvagyok nélküle is. Akárcsak a székely autonómia kérdése. Túl sok a paplan alatti suttogás, pusmogás és túl kevés a tett. Mondja már meg nekem valaki, hogy ki akadályoz meg egy csángót abban, hogy a misén magyarul énekeljen fennhangon? A Vatikánban miért románul imádkoztak ugyanezek a kórustagok? És ha alapítanának egy magyar nyelvű egyházat? Ki akadályozza meg Nyisztor Tinkát abban, hogy egy autóbuszt béreljenek és átruccanjanak egy székely faluba magyar misére? És hagyják ott azt a pribék papot a tiszti rangú püspökével együtt, hadd misézzen egyedül. Normális ember nem megy éjféli misére, ahol a Sátán szolgája celebrálja a misét. És még csodálkoznak utána, hogy szenvednek?

     Válasz
     • Tóducz

      Tisztelt uram, Önnek elég labilis az identitása, hol Borembukk, hol borembukk, hol borem bukk, így hát kedves mindnyájuk. A József Attilával való hasonlóságát nem vélem felfedezni, és enyhén szólva túlzásnak tartom. Neki nem volt borderline-szindrómja, más baja volt. A gabona a lényeget is tartalmazó egység, a cséphadaró a lényeg eléréséhez használatos eszköz, a szem pedig maga a lényeg. Tisztelettel.

     • VARGA T.

      Tisztelt Uram! Az anyagi helyzet sok mindent behatárol, busza van a Szent István gyermekei imacsoportnak,sofőr,javíttatás,üzemanyag költség is felmerül,ha hívják őket ,akkor mennek Székelyföldre(Pusztina Csíkszereda 120 km) ,misére,és ebbéli tevékenységüket lehet támogatni….A falujukban csütörtökön összegyűlnek este páran Tinkánál,pénteken a pap-“Ágoston”atya- a templomban 14 30 -15 30 engedi az imaórát (szándékosan nem este,amikor jobban ráérnének az emberek),valamint ez egész Moldvára érvényes, ha visz mondjuk egy kiránduló csoport papot magával, akkor szabad magyar misét hallgatni.az adott moldvai településen, az más kérdés,hogy a helyiekből kevesen élnek a lehetőséggel,amelynek számos oka van.A papok pár éve még támadták a magyar oktatást ,most ezt már nem merik tenni,vagy legalább is hangoztatni.Ez is előre lépés,további előre lépést jelentene-szerintem-,ha Tinkát nem számonkérnék,hanem SEGÍTENÉK.”Néprajzosként” tökéletesen látja mivel lehetne előbbre lépni,és erről van video fenn a neten,például :Nyisztor Tinka néprajzkutató a csángók magyar nyelvű misézéséről.

     • Nyisztor Tinka

      Havonta elmegyünk Csíksomlyóra az első szombati Mária misére. Kovásznára is szoktunk menni a harmadik szombaton, szintén Mária misére. Elmegyünk 8-9 személy, de a falu sokkal több személyből áll!

   • Nyilas

    Kedve Borembunmn úr.
    Nagyon nagy úr lehet önnél ott, ahol másoknál az értelem lakozik.

    Válasz
    • borem bukk

     A metaforázás és ál-szinesztéziázás nem vezet eredményre a vita során. Nem tudok ilyen körülmények között értelmes eszmecserét folytatni az Ön véleményével. Másokkal talán több sikere lesz.

     Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük