Reformáció napja – a mindennapi hitbéli megújulás jelképe

Árpád-kori református templom Hontvársányban (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Ma van a reformáció napja, a hagyomány szerint ötszázkét évvel ezelőtt ezen a napon függesztette ki Luther Márton 95 tételét a wittenbergi vártemplom ajtajára. A keresztyén egyház ettől a történelmi mozzanattól számolja a reformáció kezdetét.

Luther Márton,  a szász választófejedelemség bibliamagyarázó professzora, német ágostonrendi szerzetes a téziseit a katolikus egyház megreformálása érdekében tette közzé. Luther téziseiben elutasította a búcsúcédulák árusítását, elítélte a búcsú gyakorlatát, illetve a búcsúval való visszaéléseket, bírálta a bűnök pénzzel való megváltását. Luthert a pápa kiátkozta és kiközösítette.

Ezt követően Luther III. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelem védelme alatt élt Wartburgban, ahol 1522-ben lefordította németre az Újszövetséget.

Nézetei hosszas harcok árán utat törtek és az általa vezetett új irányzat lett az evangélikus, míg a nála is radikálisabb, Kálvin János, genfi reformátor vezette irányzat a református vallás alapja.

A történelmi protestáns felekezetek a reformáció emléknapján emlékeznek meg az ellenreformáció áldozatairól, köztük a gályarabnak eladott prédikátorokról.

Reformáció napja – a mindennapi hitbéli megújulás jelképe

A nagyölvedi reformátús templom belseje (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma.archív)

Luther Márton tételei kifüggesztésének százötvenedik évfordulóján a II. János György szász választófejedelem által vezetett szászországi evangélikus egyházi főtanács elrendelte, hogy ezt a napot, amelyet a vallásjavítás kezdőpontjának lehet tekinteni, megünnepeljék.

A keresztyén egyházak gyülekezetei Felvidék-szerte is ünnepi alkalmakkal emlékeznek meg a reformációról.

„Számomra a reformáció a mindennapi hitbeli megújulást jelenti. Ezt hirdették a reformátorok is. Az egyházak, gyülekezeteink is csak akkor tudnak megújulni és visszatérni az Igéhez, ha a hívek egyenként megújulnak”

– fogalmazott a Felvidék.ma-nak Antala Éva, nagyölvedi református lelkész, a Barsi Református Egyházmegye esperes-helyettese.

Reformáció napja – a mindennapi hitbéli megújulás jelképe

A nagyölvedi templom tornya (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma,archív)

Mint hozzátette: „A hívők közössége alkotja az egyházat. Ez felekezettől független kellene, hogy legyen. A bibliai Ige vezet bennünket:

Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban!

Az ünnepi alkalmakkal kapcsolatban elmondta: a gyülekezetekben zenés istentiszteletet szerveztünk, Sola Schola zenei napot a reformáció ünnepét megelőző vasárnapon, ahol új énekeket, zsoltárfeldolgozásokat, dicséreteket hallhattunk hangszer és zenekari kísérettel.

Pásztor Péter – jelesnapok.oszk.hu/Felvidék.ma

Ma van a reformáció emléknapja

Ma van a reformáció emléknapja, országszerte ünnepségeket tartanak a protestáns gyülekezetek.

A központi ünnepség, amelyet a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) szervez, délután 5-kor kezdődik a Városligeti fasor és a Bajza utca találkozásánál lévő Reformációi emlékparkban.

Az ünnepségen Pásztor Zoltán, a Magyarországi Metodista Egyház országos laikus elöljárója tart előadást.

A reformáció emléknapján, október 31-én világszerte arról emlékeznek meg, hogy Luther Márton német Ágoston-rendi szerzetes, a reformáció elindítója a hagyomány szerint 1517-ben e napon tűzte ki 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára.

X. Leó pápa 1520-ban kiadott bullájában kiközösítette Luther Mártont, aki a pápai oklevelet nyilvánosan elégette, és kijelentette, hogy szakít a katolikus egyházzal.

Az általa vezetett új irányzat lett az evangélikus, míg a Kálvin János vezette irányzat a református felekezet alapja. (MTI)

8 hozzászólás

 1. antal m.

  3.,,A tordai országgyűlésen 1568-ban először mondták ki Európában–és azt hiszem a földön is– a vallásszabadságot! A katolikus mellett a reformátust, az evangélikust és az unitáriust teljesen egyenrangúnak nyilvánították, a román ortodox vallást, pedig tolerálták.,,
  Még következik!

  Válasz
 2. antal m.

  Mit is tettünk a románok érdekébe:
  2.-János Zsigmond /1559-1571/ első erdélyi fejedelem uralkodása alatt vezették be a román ortodox egyházakba a szláv helyett a román nyelvet! Ez nagy mértékben hozzájárult a román nemzeti nyelvű irodalom kialakulásához.,,
  Majd folytatom.

  Válasz
 3. Mikulás

  Ha valaki még nem tudná, “Románia” első városi közkórháza Temesváron épült az 1700-as években, büszkék is a románok rá, hogy élenjáró dolgokat valósítottak meg, intézményeket építettek olyan “romániai” városokban Trianon előtt, mint Temesvár, Arad, vagy éppen Gyulafehérvár. A Batthyáneum Könyvtárra is büszkék Gyulafehérváron, mert igaz ugyan, hogy a Trianon előtti Magyarországon alapította azt egy katolikus püspök, és az Erdélyben levő Katolikus Egyházra hagyta, de aztán a román állam elkobozta a Könyvtárat, mondván, olyat mégse lehet hagyni, hogy “Románia” kódexeinek és ősnyomtatványainak több mint 75%-a a gyulafehérvári székhelyű Erdélyi Katolikus Egyházmegye kezén maradjon, ahol ráadásul a magyar püspökök, papok vannak többségben.

  Nekem ezek a gondolatok jutottak eszembe, amikor az “Árpád-kori református templom” nevű fából-vaskarikát olvastam. Ha református, akkor csak a Reformáció kezdete után épülhetett, vagyis Luther Márton 1517-es fellépése után. Az Árpád-kor viszont több száz évvel Luther és Kálvin előtt volt, tehát ha a templom az Árpád-korban épült, akkor csak katolikus templom lehetett. Az pedig ma is katolikus templom lehet, isteni igazság szerint, ha csak a Katolikus Egyház esetleg önszántából, szabad akaratából meg nem szüntette és el nem adta a katolikus templomot. Szóval, kérdem én, mikor cserélt gazdát JOGSZERŰEN az Árpád-kori KATOLIKUS templom Hontvarsányban, vagy már megint csak arról van szó, hogy a Protestánsok, Reformátorok idegen tollakkal ékeskednek, és a Katolikus Egyház jogos tulajdonát bitorolják, amit ugyanúgy bűncselekmény során ragadtak magukhoz, mint a románok Erdélyt?

  Szerintem ISTEN IGAZSÁGÁT nem lehet csak úgy felülbírálni és felülírni, akár arról van-e szó, hogy Erdély a magyar Szent Korona jogos tulajdona maradt Isteni Igazság szerint, Trianon ellenére, akár pedig arról van szó, hogy a Katolikus Egyház Árpád-korban épült templomai továbbra is a Katolikus Egyház jogos tulajdonát képezik Isteni Igazság szerint, még akkor is, ha már több száz év eltelt azóta, hogy a Protestánsok, Reformátorok jogtalanul elkobozták és saját használatukba vették a Katolikus Egyház templomait.

  Válasz
  • Tóducz

   Kedves, aranyos, édes ámerikai magyar Mikulás bácsi, Erdélyben az ispotályokról (kórházakról) az első levéltári okleveles adat 1511-ből származik, s az egy marosvásárhelyi közkórházról tanúskodik! Aztán, ha tovább lépünk egyet, az az árpád kori templom lehetett akár ortodox is eredetileg, hisz az Árpád-kor elején (1054) történt a róm. kat. egyházban a nagy robbanás és lett belőle két keresztény európai felekezeti entitás, az új ortodoxia és a megmaradt róm.kat egyház.

   Válasz
 4. Várközi

  Ez a gyönyörű árpádkori (Hontvarsány) templom is el van tulajdonítva.

  Válasz
 5. Tóducz

  Amióta a reformációról esik szó itt az ermán, a nagyon katolikus ámerikai Mikulás bácsi szilencio sztampába vonult. Lelohadt a kakaskodása.

  Válasz
  • Mikulás

   Kedves Tóducz Úr,
   Néhány napra másfelé irányult a figyelmem, mert bölénycsorda dobogásához hasonló zaj vett körül Amerikában. De aztán kiderült, hogy nem bölénycsorda dobogásától rengett a föld körülöttem, hanem azért, mert mindeféle Protestáns felekezetben született és nevelkedett emberek tódulnak az Igazság elsüllyeszthetetlen bárkájára, Szent Péter vagyis a Katolikus Egyház bárkájára, ami az egyetlen biztos pont maradt Amerikában, miközben a Protestánsok HARMINCEZER, 30.000 vallási csoportra forgácsolódtak, menthetetlenül tévelyegnek, és már abban sem tudnak egyet érteni a rájuk zúdított zsidószabadkőműves kultúrháború propagandája közepette, hogy ha Ádámnak műtétileg levágják a hímvesszőjét, ösztrogén hormon kezeléssel melleket növesztenek neki, és kirúzsozzák a száját, akkor most Ádám férfi maradt-e avagy nővé változott, és mostantól kezdve illik-e Évának hívni őt?

   Szóval ilyen szintet öltött a Protestáns Tévelygés Amerikában, ez a Reformáció valódi gyümölcse, MÉRGEZETT GYÜMÖLCSE, és a Protestánsok akik már torkig vannak a mérgezett gyümölcs evéssel, reménytelen és egyre sötétebb tájakra vezető Protestáns TÉVELYGÉSSEL, amikor felfedezik a Katolikus Egyház nyugalmát, csendjét, biztonságát, vágtatva rohannak a Katolikus Egyházba. Lutheránus, Anglikán lelkipásztorok úgy hagyták ott saját Protestáns felekezeteiket, és MEGÉLHETÉSÜKET, sokszor doktori diplomákkal a zsebükben, és 20-25 évi elismert lelkipásztori tevékenység után, hogy elvesztették állásukat, fizetésüket, baráti körüket, de tanulmányaik során arra a következtetésre jutottak, hogy a Reformáció hiba volt, és csak Péter vagyis a Pápa fennhatósága alatt lehetnek TELJES KÖRŰ TAGJAI Jézus Krisztus Egyházának.

   Amint mondtam, ez a folyamat napjainkban gyorsult fel Amerikában és angolszász országokban, de épp a napokban avatta szentté Ferenc pápa az egyik leghíresebb áttért hittudóst, aki az 1800-as évek derekán hagyta ott az Anglikán Egyházat, és katolikus hitre tért. A szent neve John Henry Newman, vagyis most már Szent Newman János Henrik. Szentünk az angliai Oxford Mozgalom vezető hittudósa volt, és amikor 45 éves korában otthagyva az Anglikán Egyházat katolikus hitre tért, mindenét elvesztette: egyetemi állását, fizetését, akadémiai hírnevét, barátait. Szent Newman János Henrik egyedül maradt, és mégis önként jött a Katolikus Egyházba, mert, mint mondta, “Aki mélyen tanulmányozza az Egyház történelmét, az megszűnik Protestánsnak lenni.” (To be steeped deep in history means to cease being a Protestant.)

   Szent Newman János Henrik az Ősegyház Atyáinak írásait olvasta, (Szent Kelemen, Antiókhi Szent Ignác, Szent Polikárp, Jusztin Vértanú, Szent Iréneusz) és akkor értette meg, hogy az Ősegyház a második, harmadik században Krisztus után ugyanazt hitte és gyakorolta, amit napjainak Katolikus Egyháza hitt és gyakorolt az 1800-as években, a Reformáció viszont számos tekintetben szakított az Egyház folyamatos és töretlen hagyományával, amit a Katolikus Egyház változatlanul megőrzött 1800 éven keresztül. Ez késztette az angliai Oxford Mozgalom vezető egyéniségét, Szent Newman János Henriket arra, hogy súlyos személyes árat fizetve otthagyja hírnevét, megélhetését, barátait az Anglikán Egyházban, és belépjen a Katolikus Egyház tagjai közé.

   Válasz
   • Tóducz

    Na, csak kitört a róm.kat. vulkán.

    Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük