AGYRÉM, AMI FOLYIK, MÉG EGY OLYAN EMBER SZÁMÁRA IS, AKI ISMERI A ROMÁNIAI VISZONYOKAT

Szabadkőművesek Nagyváradon

Három éve, hogy befejeztem a Szent László és Nagyvárad régi képeslapokon című könyvemet. Elismerem, a címe kissé anakronisztikus­ra sikeredett, de hát időutazásról van szó, ahol a magyar múlt kézzelfogható, igazmondó emlékei, a képes levelezőlapok fogják a kezünket és vezetnek végig bennünket a látszólagos békeidőkig.

Kötetem szerkesztésekor azokra a helyszínekre fókuszáltam, amelyek valamilyen kapcsolatban álltak a lovagkirállyal. Főtér, gimnázium, menedékház, kápolna és híd is viselte a városalapító Árpád-kori uralkodó nevét, mindemellett ott van a királyt ábrázoló csodás bronzszobor, amit Trianon után el kellett menekíteni a városközpontból a római katolikus püspöki palota vasráccsal védett távoli kertjébe. De mindezen túl számos más emlékbe is bele lehet botlani még Váradon, ami országgyarapító királyunkhoz kötődik.

Ahogy így visszaemlékezem, egyvalamiről viszont nagyon furcsa volt írni: a kakukktojásról, a László király szabadkőműves-páholyról, s annak kriptára emlékeztető épületéről. Arról a már megjelenésében is távolságtartó, timpanonos páholyházról a temető felé vezető úton, amely homlokzatán még ablakok sem voltak. Ez volt az az épület, amiről nem meséltek történeteket a nagyszülők az unokáknak, és nem is állt meg előtte gyönyörködni senki. Nem azért, mert nem ismertük, hanem azért, mert nem értettük, hogy a helye miért nincs – mondjuk sóval – behintve.

A belső ellenség fellegváráról beszélek, ahol a város túl régóta regnáló román polgármestere, Ilie Bolojan augusztus végére megnyithatja Románia első szabadkőműves-múzeumát. Ha pedig ez a projekt valóban megvalósul – és erre minden esély megvan –, úgy érdemes továbbgondolni az alábecsült román szálat a szabadkőműves-vitában. Hogy ez a városi elöljáró tisztában van a szabadkőművesség mibenlétével, azt korábbi nyilatkozatai mellett az is bizonyítja, hogy a felújításra mintegy 380 millió forintnyi EU-s pénzt kapott. Az unió se lehet annyira tökkelütött, hogy ne tudná, kiknek a felmagasztalására költi a pénzét. Bolojan álma pedig nyilvánvaló tisztelgés azok előtt, akik aknamunkájukkal hozzájárultak a trianoni tragédiához is. Egy nevét nem vállaló nagyváradi történész szerint a nagyjából három éve jött felújítási ötlet mögött a romániai páholyok nagy száma és aktivitása is közrejátszhatott. Lehet benne valami.

Mint ismert, Szakács Árpád is a romániai szabadkőművesek egy olyan vezető tagját idézte a vita kirobbanásakor, aki nemrég „jött ki a fényre”, és kijelentette, hogy Trianon okozója voltaképpen egy szabadkőműves-összeesküvés volt. Erre a hírre idehaza úgy ugrottak neki elhitelteleníteni az amúgy állatorvos végzettségű román főmestert – és persze magát Szakácsot –, mintha minden szabadkőművesnek nagydoktorija kellene hogy legyen történelemből, ha a múltról merészel beszélni. Kész agyrém még egy olyan ember számára is, mint én, aki testközelből ismeri az abszurd romániai viszonyokat.

De ezek a burokban élő magyarországi történész-tótumfaktumok érezhetően azt is láttatni szeretnék, hogy ez a titkos világszervezet csupa olyan, bohókás tagot tud ma is a tagjai között, akik pusztán römizni járnak össze, vannak furcsa jelvényeik és néha beöltöznek, mint farsangkor. Az utókorra maradt, precízen vezetett jegyzőkönyveikkel pedig jobb, ha inkább tüzet rakunk, pláne idehaza.

Még hogy nincs itt semmi látnivaló?! Nehogy azt gondolják, hogy csak Raffay Ernő, a téma legjelesebb magyar kutatója volt az, aki vette a fáradtságot, és feltárta a hazai szabadkőművesek azon mesterkedéseit, amelyek hozzájárultak országunk megcsonkításához. Ott van a nagyváradi történészek doyenje, Kupán Árpád, aki 2004-ben, a Nagyváradi Ady Társaság gondozásában megjelent Szabadkőművesek Nagyváradon című könyvében bizony ugyancsak leírja, hogy a századforduló Váradjának, a magyar vidék egyik legpezsgőbb városának számos befolyásos alakja a László király páholy tagja volt. Gondoljunk csak az 1899-ben főmesterré választott sztárügyvédre, Várady Zsigmondra, a Társadalomtudományi Társaság váradi fiókjának jeles tagjára, a radikális vonal képviselőjére, vagy a Holnap költőjére, Dutka Ákosra, illetve a befolyásos lapkiadóra, Laszky Árminra, valamint Bordé Ferenc alpolgármesterre és főjegyzőre. Nem tűnnek ágrólszakadt komédiásoknak.

Kupán úttörőnek számító könyvében külön fejezet foglalkozik a páholytagok gazdasági és kulturális életben betöltött vezető szerepével is. Hogy őt idézzem, és a hazai történészcéh kedvéért azért sem csak Raffayt, aki amúgy másfél száz oldalt szentelt pusztán a László király páholynak Harcoló szabadkőművesség című művében: „A nagyváradi szabadkőművesek nemcsak az országos jelentőségű kérdésekben foglaltak el radikális, harcias álláspontot, de ugyanígy viszonyultak a helyi kérdésekhez is. A páholyon kívül a város rendkívül élénk társadalmi életében minden lehető módon kivették részüket, politikai pártokban, törvényhatósági bizottságokban, egyesületekben, sajtóban, iskolákban, szószéken egyaránt.” Tehát meglehetősen komolyan vették magukat a páholyházon kívül és belül is az „ártalmatlan vakolók”.

A váradi szabadkőművesek lapja, a Haladás is olyan neves támogatókat tudhatott maga mögött, mint a Raffay leleplező könyvei után Váradon még mindig istenített költő, Ady Endre, aki 1912-ben lépett be önként a Jászi Oszkár nevével fémjelzett, különösen szélsőséges Martinovics páholyba. De ott volt a patrónusok között a másik neves ügyvéd és városi tanácsos, Kurländer Ede, valamint Bíró Lajos, későbbi hollywoodi forgatókönyvíró is sok más prominens mellett. Szidták is a militarizmust meg a klerikalizmust a lapban, ahogy az iskolai hitoktatást is. Láthatják, a Haladás sem volt ám egy homokozó, a páholy szabadkőművesei Tria­non előestéjére már közel jártak a feketeöv viseléséhez, már ami a nemzetellenességet, az egyházellenességet és a kozmopolitizmust illeti.

Ott voltak az élbolyban a váradiak, és ők voltak a felforgatás királyai. Ezt mutatja, hogy 1902-ben Genfben, ahol a nemzetközi szabadkőművesség összefogásáról tárgyaltak, a László király páholy nagymestere, Várady Zsigmond olyan radikális – mai szemmel ultraliberális, és sok tekintetben BLM-szagú – hangot ütött meg, hogy a svájci Alpina nagypáholy felszólította őt az „agitáció” abbahagyására.

Pedig ennek az izgatásnak voltak előzményei. 1900-ban nyomtatott formában is kiadták a Lász­ló király páholy tagjai a Társadalmi program nevű indítványukat, amely hosszú ideig a „progresszív és radi­kális magyar szabadkőművesi célok” legnagyobb hatású munkájának számított. Ebben a magyar társadalmi és állami élet szabadkőművesi szellemben való átalakítása jelenik meg. A nagyvára­di testvérek 1903-ban már kerek perec kimondják: maga a katolikus egyház a „nem­zeti veszedelem”, amelynek összes iskoláját államo­sítani kell, az emberek nyilvántartott adatai közül pedig ki kell venni a vallási hovatartozást. Mindemellett ki kell tiltani a jezsuita és a dominikánus rendet, a papokat messze kell tartani a politiká­tól, az egyházi vagyont pedig állami kezelésbe kell venni. Hát ezek a derék látnokok a László király páholyból nem megjósolták merő véletlenségből a kommunizmus eljövetelét? Ez lett volna a „jövendő kovásza”, ahogy Dutka fogalmazott álnaivan a páholycélokról?

Raffay írja, hogy a Társadalmi programmal tulajdonképpen még a szabadkőműves-alkotmányban foglaltakat is megszegték azzal, hogy nyílt céllá tették a magyar társadalom és az állami élet átalakítását. Nem sokon múlt, hogy a váradi páholy ne álljon az egész magyarországi szervezet élére. Programjukban ráadásul megjelent a hadsereg lefegyverzésének a gondolata is, ami Károlyi Mihályék idején be is következett, egyenes utat adva Nagy-Románia létrejöttéhez. Az a zord váradi páholyház az államellenes összeesküvések boszorkánykonyhája volt.

De azt se feledjük, hogy egyúttal milyen professzionális marketingesek voltak ezek a váradi „vakolók”! Ha nem vették volna észre, a páholy elnevezéséből hiányzik egy szó. Nem más ez, mint a Szent. Az 1192-ben szentté avatott király neve ugyanis jól csengő és sokakat vonzó, bizalomgerjesztő „márkanév” volt, ám ez a kilúgozott névforma egyben jelezte is az avatottak előtt a keresztény magyar állam alapjainak a megvetését. Persze a lovagkirály által vallott eszmék jócskán távol álltak a radikális szabadkőművesség bölcsőjének tevékenységétől, hiába működtek abban a városban, amely létét és hírnevét is Szent Lászlónak köszönhette.

Most, Trianon 100. évfordulóján a hazánkat szétverő szabadkőműveseknek állít emléket a nagyváradi román polgármester. Ilie Bolojan Magyarország szeme előtt koronázza meg több éve érlelődő magyarellenes művét, ami egy ősi váradi magyar temető felszámolásával kezdődött közel tíz évvel ezelőtt, s ami számos olyan román történelmi alak kultuszának a meghonosításával folytatódott, aki kulcsszerepet játszott Magyarország megcsonkításában. Az új Gheorg­he Funar városában ugyanis már vadonatúj szobra van Mária román királynőnek, Ferdinánd román királynak, Iuliu Maniunak és különösen arcátlan módon még a trianoni határt megrajzoló térképésznek, Emmanuel de Martonnenak is. Az is látványos tette volt Bolojannak, hogy Szent László szobra közel tízezer támogató aláírás ellenére sem kerülhetett vissza az őt megillető helyre, a magyar időkben az uralkodóról elnevezett főtérre.

Íme, hová juthat erős magyar érdekképviselet híján egy néhány évtizede még többségé­ben magyarok lakta város. Minden ellenségünknek szobrot állítanak, ott aláznak meg nemzetiségi mivoltunkban, ahol nem is sejtenénk, és csak a román emlékezetpolitikának áll a zászló. Mert nehogy azt gondolják, hogy a városvezető a külsőleg emberbaráti, népnevelő és européer László király páholynak akarja újjáéleszteni a templomát. Dehogyis akarja ezt tenni, hiszen Bolojan lépése vegytiszta, átlátszó magyarellenességet árul el.

Persze a szépen kivakolt épület kiváló egymásra találási helyszín lesz a magyar történész­céhnek is, amelynek tagjai román kollégáikkal együtt majd kellően kimért, politikai­lag és történelmileg végtelenül korrekt előadásokban, jólfésült konferenciákon fogják méltatni itt, a „sokat megélt” falak között a szabadkőművesség dicső és progresszív szerepét. Mit sem törődve azzal, hogy milyen szellemet eresztenek ki az újravakolt palackból.

Balázs D. Attila, író, újságíró / Magyar Nemzet

143 hozzászólás

 1. antal m.

  T. Hibás és hiányos alapanyag és késztermék megnevezés! Csak okoskodásnak való ,,hulladék,, megnevezés!

  Válasz
  • TÓDUCZ
  • joe

   Antal m ur,Toducz nem ert az epitkezeshez,sem az epitkezeseknel hasznalt ujabbnal ujabb anyagokat. O csak a sarbol vetett teglat es az agyagbol csinalt habarcsot ismeri. A Szabadkomuvessegrol is csak az jutott eszebe.

   Válasz
  • antal m.

   Kiegészítő! Tóducz-nak ismertető!
   Műszakilag fa anyagokból értékesített és készített termékek:
   1. Fa háncsok, minden féle fákból, esztétikus, erősítésnek./furnir/
   2.Fa rostlemezek préseltek ,a,b,c,d,e, tipus szabványosított, külső vagy belső használatra,6-15 mm./pfl/
   3.Rétegelt lemez, több lapból,préseltek tip A, B, C. 16-4o mm. szabványosított./panel/
   4.Fa rostokból préselt kemény lemezek, a, b, c. tipus 8-25 mm. szabványosítva. /pal./
   A felsoroltak az építkezéseknél használtak. Vannak még rengeteg más termékek is fa alapú anyagokból! Minden termék alapanyagát gépesítve előkészítik!

   Válasz
 2. K Gyorgy

  A komuvesek olyanok mint a kozepkori pestis jarvany csak lassabban dolgoznak. Amerikaban mar ott ukltek az alapitasi asztalnal es ma mar amerika ugyanott van ahol Magyarorszag volt szaz eve: A szakadek szelen.

  Válasz
  • joe

   Az a szakadek hol talahato k Gyorgy? Es tenyleg ossze lehet hasonlitani Amerikat a szazevelotti Magyarorszaggal?Milen tekintetbe? Magyarorszag egy elmaradott,mezogazdasagi foldesuri orszag volt. Amerika,mar akkor egy fejlett kapitalista orszag volt,oriasi iparral,gepesitett mezogazdasaggal,oriasi exporttal,es egy mindentekintetben elorehaladott tarsadalommal rendelkezett. Nem is beszelve a kiapadhatatlan utanpotlassal,s magyarorszag pedig az elso vilaghaoru megkezdesetol,harom honapmulva,mar mindenbol kiurult es csak jegyrendszerrel tudtak fentartani a lakossag ugyahogy ellatasat.Ne igyon elore a medve borere,mert mar ketszaz eve ezt ordibaljak,de meg a lathataron sincs.az a \szakadekba zuhanas. Talajan ki valami mas meset.

   Válasz
   • TÓDUCZ

    Jócka bá, Önnek se ártana a mese frissités.

    Válasz
    • joe

     Andrei ba,maganak sem artana,hogy kinyissa a szemet es ha lassan is necsak nezzen egy hasadekon keresztul a vilagra. A vilag nem csak Mikhazabol ,meg az ottani magaaltal vezetett intezmenybol all(t).

     Válasz
     • TÓDUCZ

      Jócka bá, már negyedik éve nyugdíjban vagyok. Azóta egyszer jártam ott valami papírokért a nyugdíjosztályra. Azóta is figyelek a világra és azért veszem észre és nem hagyom szó nélkül a hülyeségeit. Önön kívül még van egy kedvenc páciensem.

 3. joe

  Toducz,milyen a nem kozonseges szelhamos? Miert okol engem,hogy ,,korlatolt kepessegu beirok,, vannak? En arrol nem tehetek. Nem papundeklibol vannak a ,,barakok,, hanem forgacslemezbol. Latja ezzel is hozzajarulok hogy ne legyen ,,korlatolt,, tudasu.

  Válasz
  • TÓDUCZ

   Egy kicsivel becsületesebb, mint Ön Jócka bá!

   Válasz
  • TÓDUCZ

   Jócka bá, csak, hogy tudja, mind a kettő ugyan abból az alapanyagból készül, hulladék faanyagból!

   Válasz
   • joe

    Ez a legujabb felfedezese Toducz??? Hogy a szelhamosokat hulladek faanyagbol keszitik?

    Válasz
    • TÓDUCZ

     Nem Jócka bá, a papundeklit és a forgácslemezt is fahulladékból gyártják, rokonok!

     Válasz
 4. TÓDUCZ

  Megvan a 100 hozzászólás! Hurrá!

  Válasz
  • Dr. András Varga

   Kedves Dr. Tóducz Endre,
   a hozzászólások száma tényleg már 100 fölött van, csak az a baj, hogy többet foglalkoztak egymással, mint a Magyar Nemzetből közölt írás tartalmával. Tudja, ha valakit lehülyézek, attól én még nem leszek okosabb.

   Válasz
   • TÓDUCZ

    Dr.András Varga, Ön tényleg nem!

    Válasz
    • Dr. András Varga

     Kedves drága Dr. Tóducz Endre,
     Latabár Kálmánt jutatja eszembe: “Okos ember hülyéskedik, hülye ember okoskodik.” Azért hálásabb lettem volna ha a fenti cikkel kapcsolatban például valaki Ady Endrére emlékeztett volna.

     Válasz
     • TÓDUCZ

      Dr. András Varga, örvendek, hogy jól szórakoztatom a Soros rajongókat.

     • antal m.

      Vagy pl. Jászi Oszkár hadügyi államtitkáról!…

   • éBER

    Én is mondtam, hogy a semmiről beszélnek… De nem esett le szegényeknek. Ez van.

    Válasz
    • TÓDUCZ

     Na, az okosok klubja gyarapodott egy újabb taggal.

     Válasz
 5. éBER

  Hú mennyi felesleges pofázás van itt… Ezzel az erővel valami értelmeset is lehetett volna csinálni.

  Válasz
  • TÓDUCZ

   Például kedves éEBER?

   Válasz
   • éBER

    Mindegyik lényegtelen beszólás, az önét is beleértve. Céltalan kommentelések, személyeskedések, sértegetések… Az ilyenek össze kellene jöjjenek élőbe is üssék egymást, azt szívesebben megnézném.

    Válasz
    • ez van

     Ne legyen annyira kéjhajhász.

     Válasz
    • TÓDUCZ

     éBER úr, csináljon programot Önmagának és ne másoknak!

     Válasz
  • e.

   Ez az éBER valoszinu nem Weber hanem héber.
   O éBER miert nem osztja meg evezredes tapasztalatat velunk, ragyogja be az erma kommentreszleget szellemisegevel hadd okosodjunk.

   Válasz
  • Nyilas

   Kedves éBER.
   Megpróbálta. Őntől ennyi telett

   Válasz
 6. joe

  Egy ertelmes,normalis ember a 21-ik szazadban nem alapozza az eletet a tevhitekre,hanem tajekozodik a tudomany alapjan. Csakhat vannak korlatolt kepessegu emberek,akik soha sem lesznek kepesek,meg az alapfoku dolgokat sem megerteni. Ki a hulye? Az akit tenyekkel sem lehet meggyozni!!! A leghulyebb osszesekuves elmeleteket,hiszi el,mert a szellemi sotetsegben tapogatozik. Az ilyen emberrel nincs ertelme vitatkozni,kell hagyni,hogy orvendjen a butasaganak,mert o buszke ra. Meg azon is csodalkozom,hogy az ilyen ember hogy is hiszi el,hogy letezik egy vilaghalo,es ha oda firkant valamit akkor azt kepes legyen valaki barhol a vilagon elolvasni. Ha ismerek olyan egyent,aki nem hitte el,hogy letezik Skype,es azon lathat valakit,es beszelhet valakivel a vilag masik felerol. Vegre megmutattak neki,es meg akkor is ketelkedett,hogy az a szemely,tenyleg a foldgolyo masik felen van? Az ilyenek ,,tudjak,, hogy Krisztus miert szenvedett? Beszeltem olyan emberrel,aki azt allitotta,hogy a kinai falat is a magyarok epitettek. Persze O nemm kell utannajarjon,mert O TUDJA. Igy mukodik az ilyen emberek agya. Szerencsejere,a vegetativ rendszere mukodik,igy nem hal ehenszomjan. Es tudja,hogy a szabadkomuvesek,hogy epitkeznek,meg a malter osszetetelet is tudja. Es ebbe belefer minden,azert is nincs hely,hogy muvelodjon,okosodjon,igaz az sincs mivel. De szerencsere az ilyen egyenek az UR kulonos kegyebe tartoznak,es ezert az Uristen vigyaz reajuk. Na pillanatnyilag igy allunk,ez van.

  Válasz
  • TÓDUCZ

   Drága Jócka bá, há akkor Ön, mit szuper tanult és intelligens “autószerelő”, miért a francért tetszik hadakozni a korlátolt képességű beírókkal? Agyműködéseket vizsgál és véleményez egy kánádai papundekli barakkból. Ön egy közönséges szélhámos!

   Válasz
   • joe

    Toducz,milyen a nem kozonseges szelhamos? Miert okol engem,hogy ,,korlatolt kepessegu beirok,, vannak? En arrol nem tehetek. Nem papundeklibol vannak a ,,barakok,, hanem forgacslemezbol. Latja ezzel is hozzajarulok hogy ne legyen ,,korlatolt,, tudasu.

    Válasz
    • TÓDUCZ

     Egy kicsivel becsületesebb, mint Ön a közönséges!

     Válasz
  • ez van

   Kedves Napoleon, semmi gond önnel (ott a hatalmasnak tűnő ketrecében jól megvan). Csak ne oktasson nyakra-főre akkor, amikor vakon elfogadja a vant és sohasem teszi fel a kérdést, hogy miért, esetleg a vant kételkedve fogadná. A kínai fallal kapcsolatban is embere pontosíthatott volna, esetleg önnek ennyi szűrődött le. Mert a szájhagyományok szerint nem a magyarok építették, hanem a magyarok elleni védelemért. Bár itt is hangsúlyos a vajon. Ami a vitatkozást illeti, ön már régen eljátszotta azt, hogy vitapartner lehessen. A tudományra hivatkozik, miközben nem fogadja el a vanok miértjét. Pedig a tudomány ebből születik. Ön tényekkel akarja állításait igazolni. Olvassa vissza hozzászólásait, és keresse ki belőlük a tényeket. Én nem találtam. Amilyen példákkal próbálja túlinteligensségét igazolni, azokon még az itthon maradt ötödikesek is nevetnek. A Skype a kommunikációban már olyan, mint a modern autóipari termékek közt a Trabant. Működik, van, használható, de az ideje lejárt. Akárcsak önnek. Szép, nyugalmas életet élhetne, figyelve a körülöttünk zajló élet lüktetését, és nem szólva bele minden féle, öntől független folyamatba, olyanokba se, amiről életében nem hallott, de zsenáns lenne, ha ezt más is megtudná. A szabadkőművesekről hasonló módon annyi ismerete sincs, mint amit a cikk fentebb leírt. De azért ez jól áll önnek.

   Válasz
   • Nyilas

    Ez van úr.
    Joet nem azért tartjuk, hogy megértse a világot. őt igy szeretjük ahogy van. Infantilisan , ahogy éll az álomvilágában, ahogy kiszakadt a kertvégi budi valóságából, és Kanadában rácsodálkozva az angolWCre, azt hiszi, hogy ez a csoda csak vele történt meg. És elmeséli nekünk itthon maradottaknak a varázslatot, hogy meghuzok egy madzagot, hátra nézek és nincs sehol.
    Ez a drága gyermek rákeveredett valahogy a Yutubeon a Csilszentgyörgyi Székely Góbék fenti epizódjára, és debilitásával valóságnak hitte. Mint a cigány nő petefészkeinek eltávolitását
    Ne várjuk már el attól, aki nem tudja mi a volt, hogy megértse mitől lett a van.

    Válasz
    • joe

     Nyilas,az a madzagos rangato,ott meg mindig hasznalatban van. Tudja mi olyan elmaradottak voltunk otthon,hogy Pestrol jovo latogatoink elcsodalkoztak,hogy nekunk telefon van a lakasunkban!!! A nyolcvanas evek elejen!!!!Ha nezzen vissza az ezelotti velemenyekbe,hogy lassa,hogy X bacsi hogy vedelmezte a kerti budikat. Ne adja a nagy gazdagot,megha harom hazat is epitett sajat erobol,mert meg a Hofi ur jovoltabol is kivolt pecezve,hogy valahova ellatogattak egy musorral,es a kozseg fomuftija vendegul latta oket,aztan megmutatta, az uj furdoszobajukat,amiben egy kis asztal volt a furdokadban es megvolt teritve abrossza,es viragvaza volt rajta.Mikor nekunk furdoszobank volt,akkor maga meg csak a muziba latott olyant. De volt Pannonia motorbiciklije Duna csonakkal. Az a raketa formaju,amit megkellet hegggggeszteni ketszaz kilometer utan.

     Válasz
     • TÓDUCZ

      Jócka bá, egykor a nagy budivilágbajnokságot is megnyerte egy udvarra leszúrt luxus fuszulykakaróval!

     • ez van

      Hűha! Nagy durranásról írt a mi N barátunk. Akkor, amikor községünkben telefonközpont volt kb. 400 előfizetővel a hetvenes évek közepén, nem is kérdés, hogy a szekusoknak ne lett volna telefonja.

   • joe

    A szabadkomuvesek emblemaja,ravan ragasztva a szerszamos szekrenyemre.

    Válasz
 7. joe

  Nyilas,mar ott voltak ketezer evvel azelott is.

  Válasz
  • TÓDUCZ

   Hol, Jócka bá?

   Válasz
   • joe

    Jarjon utanna daktarur. A leki szemeivel,ugy is lat mindent. Nem hiaba irtam,hogy latomasai vannak. Mer a szelfimet is latta,remalmaban. Csak vigyazzon,hogy mikor felriad,nehogy a keze a biliben erjen. Hol? jo kerdes!! Hat ahol a magae is!!!!!

    Válasz
    • TÓDUCZ

     Jócka bá, a szelfijét Ön tárta a nyilvánosság elé kérés nélkül, önszorgalomból!

     Válasz
 8. joe

  Kedves aranylelku Mikulas bacsi,aki a Jezusi utakon jar,es megcsak megsem akar bocsajtani,nekem mint tevelygu lekunek,hogy nem ertek egyet a tudomanyaval a miniatombombakrol,a zikertornyok felrobbantasarol,a maga altal felvazolt menyorszagrol,ahol embereket,nemzeteket stb. pofoznak fel,es en akkor mar MAGYARGYULOLO vagyok? Hol irtam ilyent erre az oldalra,a mindjart husz ev alatt? Nem tolakodtam sem ide sem oda,hanem csak a jogomat gyakoroltam,es gyakorlom,hogy barhova irhatok,es elmondhatom a velemenyemet,amint Mikulas,Toducz,Nyilas,vagy akarki. Ha Onnek,vagy masnak mas a velemenye maga is kifejtheti Akarmilyen LAPNAK,OLDALNAK a TULAJDONOSNAK jogaban all kiengedni,vagy nem. Azt viszont nem Mikulas hatarozza el,de meg mas sem. Elso perctol allandoan felteteleztek,hogy Telavivbol,RMDSZ irodabo, (ha oket tamogattam),meg penzert,meg beepitett szekus vagyok,meg kuldetesben stb. Ha magat ki penzeli,vagy masokat??? Innen is latszik a szinvonala,hogy milyen latomasai vannak. Valoszinu,hogy En jobban kotodok Erdelyhez mint itt sokan masok. Maga honnan kommentel,jaj azt konnyebb mint a renszaras szankon fagyoskodni? Nekem az oseim egyik hires Szekelyfalubol szarmaznak amit visszalehet vezetni tobb mint haromszaz evre. Es egesz biztos,hogy sokkal tobb magyaremberen sgitettem,mint maga. Igaz elvan foglava a kutatasokkal,hiszen azokbol mar doktoralt. Meg most sem lehet tudni,hogy hol el? Az allamokban,Erdelyben,vagy M.O-on. Ha nem erdekelne a erdelyiek sorsa nem irnek ide. Ne adja maga nekem a nagy hosiesseget,mert ismerek olyan nagyszajut aki azt hiszi,hogyha mindenkit mocskol akkor O nagyobb magyar lesz.

  Válasz
  • TÓDUCZ

   Na, Jócka bá, ismét kibuggyant a kisebbségi komplexus Önből!

   Válasz
   • joe

    Ha kedves daktarur, ki miatt van kissebsegi komplexusom? Talancsak nem Mikulas tudomanyos kutatasai kesztetnek a kissebbsegi erzesre,vagy a Toducz daktar miatt? Semmi kissebsegi erzeseim sincsenek senki irant. Viszont maganak es tarsainak felsobbsegi hiszteriaja van,amit mindennap tobbszor is hangoztat. Maga mindenkit lenez,a z allamvezetoket,politikusokat,a volt kommunistakat,az ujsagirokat sot meg a magaszakmabelieket is. Ha akko kinek van komplxussai. Meg az egyetemi vegzosoket is lenezi,hogy nem idejeben jartak oskolaba,a mas orvosok,pedig nem ertettek,es ertik a szakmajukat es oldalokat lehetne vele teleirni a ,,komlexussaival.Ja hogy nem erzek maga irant semmit amiert lesutott szemmel kellene nezzem a cipoje orrat? Soha nem volt olyan termeszetem. Nem akarok magamelott ketlepessel lenni,de magam mogott sem meg egy centivel sem. Ezert megdolgoztam az eletemben.es megerdemelten viselem.

    Válasz
    • TÓDUCZ

     Brávó Jócka bá! Gratulálok!

     Válasz
    • antal m.

     Joe !
     Az iskolai tantárgyak mindenike és a technikai vívmányok egyaránt fejlődésben vannak az idők múltával. Ha ez fordítva működne vagy lenne, akkor minden lemaradna!Pl. Lásd a rohamban fejlődő digitális rendszereket, stb.
     Ezek időről- időre az emberiséget is fejlesztik, okítják! ! !
     Tóducz, itt is vissza pergést, lemaradást észlel!?
     Szokás, dicsérni a magunk lovát!?

     Válasz
     • TÓDUCZ

      ?

     • antal m.

      U.i.
      T. Azt inkább tisztázhatná, –hol és mikor voltam ,,vitéz,, mert ki nyírtnak talál?

    • ez van

     Kedves N, azt, hogy mit visel megérdemelten, azt hadd döntse el a kapus odaát, vagy az utókor. Talán, csak a kapusra bízni jobb lett volna, mert az utókor megítéléséhez beírásai, amik a rendszerből egyhamar nem törlődnek, nem segítenek.

     Válasz
   • Nyilas

    Viszont tanulékony Tóducz úr. Már az ön szóhasználatával szólitja meg Mikulást

    Válasz
  • Nyilas

   Már 300 éve betelepültek az ősei Erdélybe Józsi?

   Válasz
 9. joe

  Kedves Nyilas,amint latom,nem szenved hianyt az osszeskuves elmeleteiben.persze semmi bizonyitek nincs ra,hogy valaki is elakarna pusztitani a mgyarsagot. A magyarsag sajat magat pusztitsa azota,amiota nem voltak kepesek ra,hogy maguk kozul valasszanak egy kiralyt. Utanna mar csak mentek lefele a lejton,es most sem kepesek egymast megerteni. Persze ez jo a mindenkori vezereknek,mert igy nyugodtan lavirozhatnak,es mindig a nemzet javar,legalabb is azt hangoztassak. Es terjesztoik szepszammal vannak,es orvendnek,mikor valakiket felreallitanak,hogy senki se legyen kepes ketsegbe vonni,az O egyeduli jogossagat,hogy egy eleten at rendezze az orszagot.Raer majd husz ev mulva is,hogy valaki mas legyen Mint Pato Pal,raerunk arra meg.

  Válasz
  • TÓDUCZ

   Kedves Nyilas úr, fölöslegesen tetszett megijedni, me Jócka bá rendületlenül ír, annak ellenére, hogy állítása szerint már rég elbúcsúzott tőlünk megsértődötten megszámlálhatatlanul.

   Válasz
   • joe

    Andrei ba,azt allitok amit akarok,es akkor irok mikkor akarok!! Semmi koze hozza. Nem ijesztgetek senkit. Es ne fesse a falra az ordogot,hogy a fiam (en nem azt irtam) hogy a temetkezesi vallatalatnal dolgozik,mert soha nem tudja,hogy mikor kerul magara a sor. Inkabb azon gondolkozzon el,hogy a maradek esze ne menjen el,mert naprol napra egyre lejjjjebbb. Igaz attol elhet tovabb.

    Válasz
  • Nyilas

   Kedves Joe.
   Mindenkinek a saját döntése. hogy foglalkozik e a multtal, vagy nem.
   Ön többször kijelemtette, itt az ermán. hogy a multtal való foglalkozás elavult dolog, és csak a maradi ostoba emberek gondolkodása. Ebből kifolyólag ön nem is tud a történelemből semmit. Ezt sikerült is többször bebizonyitani, amikor ostobám, ismeretek hiányában mégis a mi, magyarok multbeli cselekedeteivel foglalkozik. Tehát a történelem ilyen nézőpontjáról önnel nem is kivánnák foglalkozni, mert az olyan lenne, mintha egy busmannal vitáznák a Pozsonyi, vagy a vértesi csatáról..
   Engedelmével, a trónviszályokról, amit ön mint magyar jellegzetességet kiván beállitani, csak annyit, hogy miután Szent István kirákyunk szerencsétlenül, myugati mintára bevezette a leszármazotti öröklést a tisztségbe. Minden Magyar király vérségi kapcsolat ban volt az Árpádházzal. Még a Habsburgok is.
   Ellentétben az ön nemzetiségével, akik tényleg nem voltak képesek uralkodót kimevelni maguk közül, hát kerestek egy németet, aki a birkákon kivül máshoz is értett.

   Válasz
   • joe

    Megkonnebbult Nyilas? Persze,hogy foglakoznak a TORTENESZEK amulttal,es a hozzanemertok,pedig hangoztassak,hogy Ok jobban ertenek hozza. A kerdes az magahoz,meg a hasonlo emberekhez,hogy az mennyiben jarul hozza a mai megelhetoseghez,mert vegeredmenyben az a lenyeg az emberek millioinak. Szerte a vilagon olik egymast,ertelmetleneul(szerencsere megallitottak a szomszedban az oldoklest),es az eg vilagon semmire sem jutnak Be vannak sancolva az allohaboruba,sokhelyen evezredek ota,es meg most sem kepesek addig eljutni,hogy egymast elfogadjak. Persze az uralkodo osztaly oromere,akik koszonik jol vannak. Irja mar meg ,hogy milyen elkepzeesei vannak a JOVO irant,es az elerheto,ugy a maga,mint masok szamara? Vagy csak remenykedik benne,semmi igazolhato eloremenetellel? Sokat is jelentett az a ,,versegi,,kapcsolat. Aztan Szent Istvan,milyen szerencsesebb mintat kellett volna bevezetnie? Na Joe,meg masok ertelmezesei szerint,volt egy viragzo Nyugateuropa,iskolakkal (ha ugytetszik egyetemekkel) modern epitkezesekkel a Romai birodalom eltunese utan,aztan jottek keletrol,kulombozo nepek akikbol nem sok maradott fenn,aztan vagy ketszaz evig abbol eltek amit nevezzunk a neven, raboltak. Szep lassan eleguk lett a nyugati embereknek,es penzel,szervezessel,elkezdodott a visszaverese ezen nepeknek,aztan egyre jobban visszaszoritottak kiveve a szlavokat akik tobben leven,de megallitottak oket is. Na mara odajutott a fejletseg,hogy hatarok lettek,es kozigazgatas,es akik hatalmon vannak( fejlett nyugati orszagok,ugy gazdasagilag,mint katonailag) tobbe nem engedik,hogy oljek egymast egymast ketszakilometer foldert,mert mar az nem relevans. Amilyen valtozasokat szeretne a maga elkepzelesei szerint,hova vezetne???? Es az megerne? Aztan kik is lennek birkak? Merthogy a szerencsetlen atlagemberek,az holtbiztos. Maga vitazhat akarmilyen megnyert,vagy vesztes csatakrol,mert az mar a multe!

    Válasz
    • Nyilas

     Kedves Joe.
     Ugye emlitettem már önnek a disznó, és a moslék esetét? Csak arról jutott eszembee megint, hogy azt sem érdekli más, csak hogy tele legyen a vályu.

     Válasz
     • joe

      A szamarat sem erdekli semmi!!! Neki mindegy hogy a bogancskorot ezszi,vagy as gyomokat,es elvan azzal hogy aizik,meg rugdos kozben. Azt mar nem is emlitve,hogy felpakolnak a hatara egy csomo terhet es bottal utlegelik. Aztan boldog a juhok kozott.,mert nagynak hiszi magat.,,

     • TÓDUCZ

      Szelfit készített Jócka bá? Szépen “aizik” rajta!

     • Nyilas

      Látja Józsi, hát ide vezet, hogy nem foglalkozik a multtal.
      Ami nem lenne baj, hisz mindenki úgy marad tudatlan ahogy akar.
      A baj önnél az, hogy mindig megpróbál okosnak, találékonynak látszani, és mindig belebukik a mondókéiba.
      Mondanivalót nem irok, mert ahhoz ész is kellene.
      Látja, most is. Ha egy kicsit a multtak is foglalkozna, akkor az ősei életmódjának egy fontos élőlsnyéről tudná, hogy a világ legmakacsabb, legönfejübb háziasitott állata. Kár, hogy keveset tud róla (is) de még nagyobb kár, hogy időnként példálózik vele, hivatkozva mondabeli esetekre is, anélkül, hogy megértené a példázatukat.

     • joe

      Kedves Nyilas,nallam nincs semmi baj. Ami a haziasitott allatot illeti,latom hogy a hasonlatom rosszul esett,mert celba talat. Viszont a magae nem,mert sem valyunk nincs,es moslekot sem ont nekunk senki,es foleg soha nem kellett az eletunkben senki moege elbujjunk,mert volt annyi eszunk,hogy magunknak megteremtsunk,egy (tudasunk,munkank utan) egy elfogadhato jo eletet. Meg akkor is ha maga vagy masok allandoan azt hangoztattak,rengetegszer leirtak,hogy nem vihettuk tobbre,mint a mosogatasra,sepregetesre,vagy olajcserelo boy-ra. Csakhogy ezt is tudja,hogy szamar meg a videkunkon sem volt ,SENKINEK!Nem is lattam,addig amig annyira felnottem,hogy az orszag mas reszeiben is jarjak. Az Oseimnek lovuk volt,meg mas igasallatai. Amiket ideztem neha,ma is alljak a helyuket,hiszen meg a mai napig sem tudtak elhatarozni,hogy a peldanal maradjak,,hogy melyik szenakazalbol,, egyenek. Mindennap ezen gyotrodnek,minden ujsagban ez olvashato. Szinte minden beirasaban ezt vitassa,de nemcsak maga,hanem az egesz tersegbeni emberek. Mar ezelott otevvel is megjosoltak,hogy az Unio szetesek mar a kovetkezo evben. Mai napig is azt hajtogassak,hogy azon kivul is van elet,masok ott kepzelik el a jovojuket. Es hogy mi volt ezelott szaz-ketszaz evvel ezelott. Attol meg,hogy elkotelezett hive az egyiknek,vagy a masikank,es azokat lenezi akik a masik velemenyen vannak,attol meg nem lesz okosabb. Mibe is bukok bele? Es miben is van mindig igaza maganak? Semmit az eg vilagon nem tudott,vagy tud rolam,legalabbis a beirasai alapjan,egyik sem igaz,amiket rolam feltetelez.

     • Nyilas

      Na ne röhögtessen Joe

 10. joe

  Andrei ba,azt a nagy intelligenciajat,melyik testreszeben tartogassssa? Nem nem minden idos ember hulye,van aki sokkal rosszabb annal! Vannak olyanok akik labbal tipornak,ha lehetne ,vagy egyszeruen eltennek labalol a masik embertarsukat. A tortenelemben sok ilyen pelda volt.ott mingyar a szomszedban is,es az is dilidaktar vot. ,,Kesztyus kezzel bannak,, valakikkel a korara valo tekeintettel? Es ha nem lenne tekintettel,akkor hogy banna masokkal? Nincs mar maga abban a helyzetben,amiben harminc evvel ezelott volt. A minap irta,hogy szazharomszor irom ugyanazokat. Igen szaznegyszer vagy otszazsor is csak az elhet irni magarol,amit leirtam,hogy egy narcisztikus,eroszakos,felsobbrendu erzesu ember,aki semmibe vesz barkit,aki nemhajalando hajlongani maga elott. Es elvarna,hogy mint egy ovodas gyermek halgasson hatratett kezekkel,mert ha nem adna egy taslit. Nincs mar maganak ahoz hatalma,es csak egy fogatlan,uvolto oroszlan (bakk) maradt ,es egyre halvanyodik a hangja. De inkabb csak egy nyuszito kismiska lett magabol.

  Válasz
  • TÓDUCZ

   Jócka bá, ezt a beírását is jól összefércelte, akár csak a mérnök űr is szokta kirohánasait. Szó se volt 103-ról, 1003-ról volt szó és nem a rólam megfogalmazottakról, hanem a mindenről valókról. Rólam írhat bármit és bármennyit. De szeretem, me 1005-szer is bebizonyította, hogy szavahihető ember, és szentül betartja a régi mondást: “az ígéret szép szó, s ha betartják úgy jó”.

   Válasz
   • Nyilas

    Pedig én most komolyan megijedtem, hogy tényleg nem ir többet a Józsi.

    Válasz
    • joe

     Nyilas,ne ijedezzen,mert akkor irok,amikor akarok!!! Jogom van hozza!!! Az Erdely ma tulajdonossanak,valamint a moderator uraknak JOGABAN all kengedni vagy nem. Arra sem kenyszerithet senki,hogy irjak. En sem szabtam meg senkinek,hogy irjon,vagy ne irjon,es mi legyen a velemnye. Viszont,barmit meg is cafolhatok,mint ahogy maga is,anlkul,hogy leneznem,vagy lenezne. Nem ennekem van kissebbsegi erzetem,hanem tobbek kozt maganak es egy par masnak van felsobbsegu erzete,amit szamtalanszor ki is nyilvanit,lenezoen masok irant. Attol meg nem lesz senki nagyobb nemzeti erzesu!!! Azert sem lesz soha osszefogas,sem valami lenyeges dolgok elerese,mert eloszor is nincs olyan karizmatikus ember,hogy osszefogna a nemzetet. Minden vezetot,koromszakadtaig becsmerelnek. De meg az emberek sem kepesek egymast toleralni.mert (egyparnapja irta a Daktarur) hogy az ellenzek,egy fizetett belso ellenseg. Soha sem voltak agymasert,csak egymasellen,es igy szorodik szet lassan a nemzet,ami talan szazevmulva,vagy hamarabb,talan felere fog csokkenni. Nem en mondom,hanem jeles szakembereket idezek.

     Válasz
     • TÓDUCZ

      Jócka bá, az ermán nincsenek moderátorok, azok a Pityóka idejében voltak, Most Tókos Levente van!

     • Nyilas

      Kedves Joe.
      Ezt a nemzetet ezer év óta, jeles szakemberek, akarják eltüntetni.
      El akarta tüntetni már állammá szerveződése előtt a korabeli Európai Unió.
      Aztán majdnem az összes jeles szakembere odaveszett.
      Majd 100 év alatt még kétszer megpbáltálta , újra csak sikertelenül.
      Majd próbálkizott a Mongol birodalom, amely egy földrészen vonult át, mint kés a vajon. Hol van ma az Eurázsiát uraló mongol birodalom?
      150 évig kisérelték meg a török szakemberek, hogy eltünjőn a magyarság, és ma ön a jeles szakemberekre hivatkozva jósólja meg a végünket.
      300 évig a Habsburg birodalom akart eltüntetni bennünket, mig végül a “kultórfülényü nyugat” ácsolta meg a koporsónkat, és itt vagyunk.
      45 évig a Szovjet birodalom fáradozott az eltünésünkön, most az Új Európai-Unió próbál bennünket eltüntetni.
      Tudja miért vagyunk még, 1000 év után is? Mert egymást marjuk.
      Ha egységesen kiálltunk volna az önökfélél mellett, mert hát minden nép között vannak, akik szerint az idegen szebb, már régen a hirünk is feledésbe merőlt volna itt, a Kárpát-medencében.

     • Nyilas

      Kedves Joe.
      Nem vette még észre, hogy itt az ermák, az ön elhallgattaásáról egyedül ön ir. Ön viszont rendszeresen.

     • Mikulás

      Én csak azt nem értem, ha ennyire utálja a magyarokat, miért jár vissza Kanadából egy magyar fórumra? Sorstalan maradt Kanadában is? Pedig már saját barom-ja is van, legalább 12 éves whiskyvel és 18 éves konyakkal? Konyakot nyakal a saját barom–ból, és mégse tud megnyugodni? Vagy fizetik érte, hogy itt ócsárolja a magyarokat? Valami fizetett erdélyi betolakodó lenne ez a Joe, aki sose érezte jól magát Erdélyben, hiszen nem magyar, nem ott vannak eltemetve az ősei, és most még Kanadából is pénzért kommentel, mert könnyebb kommentelni mint füvet nyírni?

   • joe

    Daktarur,vegre mar vesse az eszebe,mar ha van meg annyi,hogy en maganak nem kell semmit se bebizonyitsak,sem masnak. Engemet akik ismernek azoknak beboizonyitottam,es bebizonyitom,a szvahihetosegemet,azert is taplalnak bizalmat irantam. Maga azt gondolja,hogy csak az lehet a valosag,barmirol,es csak az amit maga elgondol. A maga szuk vilagaban,elszigeteltsegeben ( amultban es mind a mai napig) rengeteg dologrol semmit,vagy felszinesen tud,olyan helyekrol a vilagon,ahol soha nem jart,semmit sem tapasztalt,es csak masok mondasa alapjan formal velemenyt,es amellett kitart a vegtelensegig. Tudja sokszor jartunk odahaza,es meg a kozvetlen rokonsag is jobbantudta,hogy itt milyen vilagvan,es meg is mondtak,hogy te csak beszelj,mert mi tudjuk!!!,hogy hogy van. Aztan mikor meglatogatott,beismerte,hogy tenyleg nem ugy van ahogy hallotta masoktol,es igazat adott,hogy ezt tenyleg latni kell es tapasztalni,hogy az ember megertse. Hallott maga olyant,hogy elfogadjan olyan embereket is akik mas velemenyen vannak,vagy mas nemzethez,fajhookhoz tartoznak? Az lehet,de elfogadni,vagy legalabb is ne ellenezni olyant maga elfogadhatatlannak tart. Lehet(ne),barmirol sajat velemnyt alkotnia anelkul,hogy masokat lenezzen,a helyesirasaert,a felkeszultsegeert,a tudasa szinvonalaert stb. De elsosorban a ,,hivatasanal,, fogva embernek kellene elismerje. De az nem fog lenni soha az eletben. Legyen egy szep napja tovabbra is.

    Válasz
    • Nyilas

     Kedves Joe.
     Igy van ahogy irja.
     Önnek semmit sem kell bebizonyitani magáról. Ezzel szemben megjelenése óta egyebet sem csinál, mint bizonygatja, hogy ön a kegjobb a legmúveltebb, a leggazdagabb és a legszebb
     Pedig a kutya nem kérdezte öntől.
     Tanácsot sem kértünk öntől, hogy hogy kell nekünk itt Európa közepén élnünk. Már csak azért sem, mert, bár ön mindent tud, és mindent jobban is, fogalma sincs azolról a körülményekről, amit nekünk itt meg kell oldani a mindenapokban.
     Ha a rokonsága tanácsot kér öntől, az a maguk dolga. De kéretlenül csak a primitiven agressziv ember erőlteti a tanácsit.
     Azt nem tudhatjuk, hogy ön milyen fajokhoz tartozik, abban a szabad világban ahol ön él, ahol joga van valakinek férfiként nőnek, vagy 65 féle egyébnek lenni, joga van akármely fajhoz tartozni, akát a majmokhoz is. És mi elfagadjuk önt ha ehhez a fajhoz kiván is tartozni.
     Minket meg fogadjon el úgy, hogy a gerincesek törzsébe, emlősöl osztályába, a főemlősök remdjébe, az emberfélék családjába, az emberek nemzetségébe. és a sapiensek, azaz bülcs emberek fajába tartozunk.

     Válasz
     • joe

      Ami a ,,minket,, illeti a felsorolt kvalitasokon kivul,vagy belul,azert meg lehet szellemi toprongy,meg akko is ha bulcs.

    • TÓDUCZ

     Jócka bá, megint elrecsegtette ugyan azt a karcos bakelit lemezét. Azt hiszem, hogy már kívülről dúdolják az erma olvasok.

     Válasz
 11. Gábor Áron

  Azért azt tegyük hozzá, hogy Váradon kb a rendszerváltás óta nincs igazi magyar erdekképviselet. Ez nem többség vagy hasonló dolgok kérdése ebben a városban, ahol az RMDSZ regnálása alatt megvolt a bő többség, és csúf visszaélési és korrupciós botrányok tarkították a tevékenységüket, a lagymatag semmittevés mellett. Persze akkor még nem tudtuk, mi Váradiak, hogy ennél is van lejjebb. Azóta megszűnt ék magyar szervezetek, a neppárt új vezetése meg csak még inkább lejáratja magát a város magyarságnak szemében, pedig a partiumi RMDSZ fellegvárban igen csak esélyes lett volna még nem is olyan régen egy valódi fordulat elhozasa, de e helyett a csendes pusztulásba a vezető út mentén teng-leng a város.

  Válasz
 12. TÓDUCZ

  Há igen, a valósághoz az is hozzátartozik, hogy költőzsenink derekasan hozzájárult Trianonhoz szabad-malteros mivoltjával és publicisztikájával. De érdemes újragondolni az O.Gogaval való kapcsolatai miértjeit is.

  Válasz
 13. antal m.

  Le döbbentő esetek kerülnek lassan felszínre, a nagyon titkosított ügyek kezeléséről!

  Válasz
  • TÓDUCZ

   Há mérnök űr, aki csak nyugdíjas korában kezd el “művelődni”, s a Wikipédiáról kapkodja össze felszínes “tudományát”, az ne csodálkozón azon, hogy sok minden információ elsétált mellette az életében a megfelelő időben. Lehet prolisan hivatkozni mentségül: a nehéz gyerekkorra, a szegénységre, meg 1001 micsodára!

   Válasz
   • antal m.

    T. Ön mindentudó, csak a valóságok kimaradtak a tudatából!
    Joe– nak igaza van, sok a hősködő-képmutató egyén! Soruk ÉLÉN áll!

    Válasz
    • TÓDUCZ

     Mérnök űr, csak egy igénytelen kérdés: egy mindent tudónak, hogy tud kimaradni a valóság a tudatából? Jóska bácsi is mindig csak Önnek adott igazat!

     Válasz
     • antal m.

      T. Rakancátlan-rossz diák vagyok, mert ilyen az oktatom, Ön! Ne engem nevezgessen- minden elképzelhetetlen hitvány embernek, mert pont Ön, azoknak a megtestesítői! Engem ne okítson szamárságaira, mert ezt nem fogadom! Gondolja csak Ön, hogy megvezet engem vagy másokat is? Ön mindig lehetetlenségekre hivatkozik, nem a valós életről írogat, hanem szélhámosságait osztogatja, humorba keverve, megalázva a társakat másokat! Ne ködösítsen és zavaros-á tegye azt ami szín tiszta! Joe-t Önök provokálják, azt tesz amit tud,! Ember a talpán, és jól megvan!

     • TÓDUCZ

      Mérnök űr, má ne tessék haragudni, de én úgy látom, hogy Ön és a Jócka bá provokálják az intelligenciát!

     • antal m.

      T. El kellene rejtőzködnie az ,,intelligencia,, szó kifejezése körül! Önnek sose volt, mindig, csak orvul támad!

     • antal m.

      T. Úgy bizonyul léptén-nyomán, hogy amit Ön lát, azzal sincs tisztában! Bizonyítja az Ön intelligenciája nem léte!

     • TÓDUCZ

      ?

   • antal m.

    T. Azt már elfeledte, hogy egy hasonló mint a fentiben,–hozzászóltam kérdésemmel, kiemelve a fenti érdeklődésemet, de akkor nem felelt érdemben a fel tett kérdésre? Most is folytatja gyalázó ködösítését!

    Válasz
    • TÓDUCZ
     • antal m.

      T. Igen, ,,maltereskedet,, céltalanul!

   • antal m.

    T. Úgy állítja be magát mint ha sark igazat, biztost és jó példát írogatna. Nincs így, nincs igaza! Mi köze van Önnek velem, hol tettem Önnek kárt fizikailag, szellemileg, addig amíg rám rontott!? Nekem Ön egy semmi, lehet a ,,szegények orvosa,, miként kívánja meg neveztetni magát! A háttere Önnek egész más, –azt rakja helyére, ami valós, NEM AMIT ÁLCÁZ ÖN, BUZGALOMMAL!

    Válasz
    • TÓDUCZ

     Mérnök űr, úgy tetszik viselkedni, mint egy vásott, elkényeztetett, toporzékoló kisgyerek, akinek nem hiszik el a hazugságait a felnőttek.

     Válasz
     • antal m.

      T. Ne térjen el a kérdéseimtől, az a lényeges és nem az, hogy iróniáját űzze! Gyerekségeit, ténylegesen nem lehet elbírálni! Komolytalankodik 68 éves korában. Arról beszéljen írjon, amit kérdeztem. Ismétlem
      1.Az úgy nevezet ,,szegények orvosa,, milyen?
      2. Miyen a ,,színmagyar,, amiről beszélt, hol lehet azt találni?

     • TÓDUCZ

      Mérnök űr,: 1. aki betartja az eredeti hippokratészi esküt, s nem csak hangoztatja; 2. Mikházán.

     • antal m.

      T. Ön már az egyetem elvégzési hajrájánál el feledte esküjét! Kellet Önnek egy él- orvosi tisztség, hogy tudjon gorombáskodni a beteg emberekkel , nem hogy gyógyítsa Ön azokat!
      Bizonyíték rá az , hogy a ,,punga,,zását,, űzte a fejében, hogy vesse a szegényeket! Igy lett Önből egy valódi ,,szegények orvosa,, ! Jó meg nevezése, védelemként-álcázásként!

     • antal m.

      U.i. vessen, helyesen!

     • antal m.

      T. Hogyan férkőzik össze az Ön ,,szegények orvosa,, emberi tartása a hippokratészi esküje tételével, amely nem tesz emberek közti külömbséget, soha? Látja, hogy Ön maga lejáratta saját tisztét, becsületét! Hiába minden erőlködése, hogy további elismertséget találjon, mert egyszerűen nem méltó rá! Adió, a becsvágya!

     • TÓDUCZ

      Mérnök űr, az orvos nem tesz különbséget, az eskü, ha akarna, akkor se tudna!

  • ez van

   Mihály bácsi, ezek tudott dolgok, csak a wiki nem írt róla sokat. Van élet a wikin kívül is.

   Válasz
   • TÓDUCZ

    Mérnök űr, itt az ermán, különösen Önnel, a beírótársak kesztyűs kézzel bánnak a korára való tekintettel, elnézik a blődségeit, a logikátlanságait, a veszélyes félműveltségéből származó okoskodásait, stb. De azért kérem legyen tekintettel arra, hogy nem minden idős ember hülye és akaratos!

    Válasz
    • antal m.

     T. Ne terelgesse el sajat hibait masokra!/ ram/

     Válasz
     • TÓDUCZ

      Mi az a “masokra” mérnök űr? A “ram” a kompjuterisztikában használatos fogalom!

     • antal m.

      Ui. Rám, – ékezet hibák!

     • TÓDUCZ

      S ez csak olyan természetes Önnek, hogy egy U.i.-vel el tetszik intézni? Lassacskán minden beírása után U.i.-t, esetleg többet is, kell körmöljön.

    • antal m.

     T. A rohamát-üldöző mániáját, tartsa-zárja otthonába!
     Köszönöm magasztos figyelmességét értem!………
     Járjon békében!

     Válasz
   • antal m.

    ez van ifjú!
    Azt biztosan tudott, hogy egyaránt és kivétel nélkül mindenki azzal élhet amit elképzel és ami rendeltetésére áll!
    Nem érzem magam, kivételesnek sehol!

    Válasz
    • TÓDUCZ
     • antal m.

      Tóducz úr!
      Figyelem eltelő körmölései, azt bizonyítják, hogy Ön kiszabadulását keresi- követi a megszorításaim alól, amikor Önnek feltettem a kényelmetlen kérdéseket!
      1. Évek során át 199o után folytak be az Ön által vezetett intézményébe, a szegényeknek-betegeknek a hatalmas adományok -segélyek, amelyeket Ön ,,őrködött,, el igazgatta. Önnek milyen plusz javadalmai származtak a sok önzetlen ,,szegények orvosa,, tevékenységeiből ?? Mert többlet munka, többlet fizetést élvezett, ha fejlesztés is történt, növelte az alkalmazottak létszámát is az új megnevezésű intézményénél, amelyet vezetett! KÉREM TISZTESSÉGES BŐVEBB ÍROTT VÁLASZÁT! /a közösségünk érdekében/

     • TÓDUCZ

      Mérnök űr, ne mind tessék erőlködni, mert a végén még befosik, s baj lesz, me elloptam a pelenkákat.

     • antal m.

      T. Pelenkázása hiányát, biza a közelikre!
      Nagyon érdekel az, hogy Önt miért szenvedett gazdagodási,/jövedelmi/amikről vitatta ezt, joe-val?. Most nehezére esik, ha érdeklődök!
      Csak Ön kérkedhet, kérdezhet másokat? Mi nem? A kényelmetlen kérdéseimnél, már pelenkázik! /szorítja a feces-e/

     • TÓDUCZ

      Mérnök űr, nincsenek kényelmetlen kérdései, csak hülye kérdései!

     • antal m.

      T. Csak annyit ,,wiki,, zek mint akár Ön is!

     • TÓDUCZ

      ?

     • TÓDUCZ

      Há mérnők űr, most veszem észre, hogy Ön egy kőművesekről szóló írás alatt főzte fel az agyvízét, és megértem felhevülésének indokát, hisz egy kőműves inasból lett késői “értelmiséginek” ez kutya kötelessége még akkor is, ha nem szabad!

     • antal m.

      Tóducz ür! Tévhitét illik ki igazítani! Lásd:/2o2o. július 31-n 13:33 köz./ A kérdés az volt: ,,hogy a szabad kőműves,, befolyásolta -e a Trianont,,?/ mellé beszélt/? Az ,,kőműves inaskodás,, nem érinti közvetlen az életemet, –ez az Ön rágalmi gyengeségéből forrnak!/ agyműve/ Szerepelési ingere, szemszöge! ! !

     • antal m.

      Tóducz ür!
      Végre, hogy feleszmélt! Aki kezdte, há,– fejezze is be, a butítást!

    • ez van

     Igaza van Mihály bácsi, csakhogy az illem megköveteli, hogy hiányos öltözetben ne álljunk színpadra, a plénum elé.

     Válasz
     • antal m.

      ez van ifjú!
      Például, egy hagyományos népi öltöny, meg felel-e elő állni egy pódiumon? Vagy, más igényei is vannak?

     • TÓDUCZ

      Na, ha már kérdezősködünk mérnök űr, akkor tessék mesélni arról, hogy milyen egy hagyományos nép öltöny?

     • ez van

      Önnek Mihály bácsi “egy hagyományos népi öltöny” az hiányos?

     • antal m.

      Ez van, vagy T. is. Mióta kajtatják ruha- táramat? Hisz még nem is értenek hozzá!
      Undorítóak a magatartásuk!
      Szép csőcselék csapat verbuválódott össze!…..

     • TÓDUCZ

      Amióta dicsekszik a “garderobjával” mérnők űr!

     • ez van

      Mihály bácsi, most már késő, de a következő életében jó lenne, ha többet áldozna szellemi értékei fejlesztésére, hisz ebben az életében nagyon leragadt az anyagi síkra. Az öltözék nem a ruhatárát jelentette, hanem allegorikusan fejezte ki a szélesebb körű ismereteinek hiányát, amiben szenved és ami miatt sokszor felületes, hamis, de önmagát lejárató kijelentéseket fogalmaz meg.

     • antal m.

      ez van Ifjú! Allegorikusan:
      1.Ön, ha értelmes, akkor nem keveredik bele olyan dolgokba, amelyek Önnek ismeretlenek! Pl. építészet.
      2.Az ermán hozzászólók vagyunk a téma tárgyában, mindannyian! A saját véleményét fejezi ki! Nincs fontossága annak, hogy Ön kritizáljon ismeretlen egyéneket! Pl. hogy,, áldozzak többet a szellemiségemre,,! Ez valótlan meg rovás!
      3. Ha jó indulatú ember, akkor ne kifogásoljon, ,,ruhadarabokkal,, mert ott sincs kellő szakismerete! Pl. Ön,, írogat,,- közöl,, …nem szakterülete az öltönyök ismeretei! Tehát, ne példázodjék olyanokkal amiben nem szakember! Pl. magas-igényes felhő karcolok építéseivel! stb.
      4. Ön akarja nekem tanácsát ajánlani, — hát nagyon megkésett! ! ! KÖSZÖNÖM.

     • TÓDUCZ

      Mérnök űr,Ön és Jócka bácsi, itt az ermán, “véleményformálók”, legalábbis, ami a beírásaik mennyiségét illeti. Mind a ketten az erma olvasóközönségét az igénytelenségre, slampos helyesírásra, az iskolázottság elhanyagolhatóságára győzködik, s a csupasz tapasztalat, az oktondi rutin elsőségét hirdetik, a kellő időben megszerzett tudás és műveltség ellenében. Agresszív kisebbségi komplexusa rohamosan súlyosbodik!

     • ez van

      Mihály bácsi, ne vegye zokon, de én a következő életére apelláltam. Ebben már, sajnos a vörös kakas meséjén nem tudunk túlhaladni.

     • antal m.

      Tiszteltek>1. Tóducz úr!
      Az Ön kifejezettségei, mindig azt tükrözik, hogy Ön egy felség velem szembe, amely egy buta felfogás: — Az Ön felmenői is falusiak voltak, csak valamivel korábban, azaz paraszt eredetiek. Ön még mindig nincs tisztában azzal, hogy mit nyújthat egy város a gyereknek és mit egy vidéki a gyerekének, mert környezeti külömbség az mindig volt és lesz. Már én is kerekeimet egyetemre járhattam, mint Önt is korábban! Nincs lemaradás, csak idő eltolódás! Tehát joggal biztathatom, hogy mindenki kövesse példámat mert annak van értelme. A világ legtöbb népessége szegényebb rendű, Önnek élete kimenetele persze, hogy könnyebb mint az általánosság! Hiába minden megrovása-gyalázkodása azaz csúfolódása, le aljasitása ellenem mert nincs semmi igaza! Ami késett is de nem múlt el hasztalan és értelmetlen! Akár mikor több értéket bizonyítottam én e társadalomnak mint Ön, mert ki alakítottam sorsom magam erejével a nehéz élet terhe alul, és a családom is. -Nem vagyunk gazdagok de sokkal jobb így lenni, hogy vagyunk MEGLEHETŐSEN mind Ön aki mindig csak elégedetlen előre s hátra magával és minden embert csak kritizál, nevezgeti,hogy ,,kalandor,, ,,oktondi,, stb. kihibbant jelzőivel! Ez mind szégyen az Ön részére és nem viszi előbbre a sorsát!!!
      2.ez van Ifjú!
      Ön még kezdő az életpályán, tapasztalatlan erőlködéseit fel leltem! Semmi elítélni valóm nincs Önről,–majd minden helyre áll egykor, idővel! Szép és jellemes az, ha óvatos is!
      Mindenkinek meg kell élnie, még a jéghátán is! Üdv.

     • antal m.

      Bocs, gyerekeimet, helyesen!

     • ez van

      Kedves professzorom, Mihály bácsi. Örömmel veszem tekintélyét feláldozandó, rám fordított, oktatásomra, fejlődésemre szánt figyelmét. Csakhogy az enciklopédiákból, meg a wikiből is úgy értesültem, hogy a tibeti szerzetesek tanításaik során soha nem hivatkoznak a saját teljesítményeikre, nehézségeikre, tudásukra, csalafintaságukra (főleg), és főként nem a partnerük ellenében (akár vita, akár bármely területen). Épp ezért megköszönöm nevelésem érdekében foganatosított jó szándékát, de nem élhetek vele, mert akkor én is kénytelen lennék csak magamat méltatni minden hozzászólásnál, függetlenül attól, hogy a cikk erre felkér-e, vagy sem. Azért ne vonja meg hallgatói táborától szakmai tudását, hisz még sokan kíváncsiak szakmai véleményére annak kapcsán is, hogy hol szúrták el azok a hozzá nem értő szakemberek a WTC tervezését és építését, hogy egy vitorlázó gép nekirepülve tönkretehette és ledönthette. Köszönöm figyelmét, amivel hozzászólásomat olvasta.

     • antal m.

      ez van Ifjú! Alapjában Ön két dolgot vitat velem, a többire legyintek: /nem vagyok tudos/
      1. A WTC tornyok már jól használtak is voltak,- koptak is időben. Kivitelezésük nagyon sok időt vett igénybe, azzal magyarázható, hogy a technikai felkészültség se volt kimagasló! Akkor még ott a tervezés is kézi lehetett csak, nem számítógépes megoldás, mint jelenleg!
      Egy hatalmas rezgés, vagy robbanás egy magas, /417,2 építményre, igen nagy hatással van a z egész szerkezetre, még a repülők járatától is!/ lehettek földrengések is közben?/ Az építő anyagok minősége se lehetett magas ellenállású-szilárdságú cca. 45-5o évvel korábban! Hatalmas káros-romboló hatása a robbanásoknak volt, az épületek magas szerkezetére, amely ledöntötte, mind a két tornyokat!
      Nem tudok arról, hogy egy tapasztalt építész statikus tanulmányozta volna ezek történetét! Gépészmérnöki tanulmányról tudok,– de az nem ismeri tudományilag az építői szak ismereteket?!
      2. Tibeti szerzetesek: — azok holtig tartják a maguk ismereteit, akár fel is áldozzák érte életüket! Érdekekre is támaszkodik az éltük!
      Nem megható részemre a példázat! Tudományosabb megfejtéseket is ismerek, csak itt most befejezem!

     • antal m.

      ez van Ifjú! Buddhizmus a vagy vallások:
      Ön most rá vezetett egy olyan téma körre amelyet nem tanulmányoztam, csak érintően!
      1. A buddhizmus Tan, magában az emberek erkölcsi alapszabályainak ad irányzatot! Nem helytelen! De, nem tűri meg az emberi szenvedéseket! Az ellen buzdít és küzd! Na, de tanairól nem mond le soha!………………………
      2 Akkor miért szenvedett Jézus Krisztus olyan sokat? Mert vállalta a szenvedést is!
      Keresztre is feszítették!……………………
      Az emberek sorsa-élete tele rengeteg szenvedéssel, kínnal-bajjal, azt is fel kell vállalni-vállalnunk!/nem minden rejtély, beszélhetünk róla/ ÍGY SZÉP AZ ÉLET!

     • TÓDUCZ

      Mérnök űr, befejezte magas röptű leckének szánt eszmefuttatását? Itt az ermán ketten vannak népoktatói talentummal megáldva: Ön és Jócka bá. Oktatásaik minőségéről már sokszor volt szó.

     • antal m.

      T. ür! A táltos mindig a téma tárgyától eltér!
      Ezt teszi most is, amikor szót ejtettem, hogy ,,e témakört különösen nem tanulmányoztam,,.!
      Semmit mondók a sorai! A kopott bakelit lemezét le sodortata! Todut, vagy Tóducz NYELVEZET!

     • TÓDUCZ

      Mérnök űr, szerintem nagyon is témánál voltam, s ez zavarja végtelenül, hisz fentebb kioktatta ez van fiatalurat és szerény személyemet is. Ön csapong és evez zavaros vizeken!

     • TÓDUCZ

      Jaj, majd elfelejtettem, a bakelit lemezt is tőlem lopta mérnök űr!

     • ez van

      Kedves Mihály bácsi, kár, hogy Ön nem kétszáz évvel ezelőtti korban élt építészként, mert akkor az épületeket nem 40-50 évre tervezték, mint manapság, ill. attól a kortól, amikor szakmai ismereteket feltöltötték agyába. De térjünk a témára és a cikkel kapcsolatos dolgokról is csevegjünk. A szabadkőművesek nem véletlenül használják az elnevezést, hisz építkeznek, és szabadon. Ami azt jelenti, hogy jól átgondolt terv szerint építik azokat a társadalmakat, amelyekre nekik szükségük van, és úgy, ahogyan ők akarják. Szabadon. Ráhatások nélkül. Építőanyaguk az ember, kötőanyaguk a pénz, vakolókanaluk a mindenkori politika, segédmunkásaik a politikusok. Ebbe a tervbe belefért a Challenger megsemmisítése, akárcsak a Columbiáé. A szabadkőművesek ráadásul titkosak is, terveik, céljaik zárt és titkosított. Akárcsak egy Wilson kamrában, csak a működésük nyomaira lehet utalni, magára a folyamatra nem. A WTC-k -nél ugyanez volt. Aki nem hiszi, járjon utána. Ui: Krisztus azért szenvedett, mert nem volt buddhista. 🙂

     • antal m.

      Tóducz ür!
      Nézze, — én voltam az aki kifejeztem azt, hogy az ermán nagyon sokat tanulunk, de mindannyian, azaz mindenkinek az írás- gondolatából! Ön nem maradhat ki közülük, akitől okultunk is, mert akkor ha nem ismerném el akkor, nem volnék tisztességes!
      De, sok helytelenségek is mentek végbe, azzal, hogy Ön mindig kémkedett és találgatott össze-vissza, mindent és mindenkivel, és nem hisz!
      De, nem kell, mocskolni-trágárkodni az emberekkel TÉS URAM!!!

     • TÓDUCZ

      Mérnök űr, az általános műveltség alapelemeit nem 80 éves korban kell begyűjteni, hanem vagy 60 évvel korábban, s arra azután építkezni!

     • antal m.

      KEDVES EZ VAN! Válasz a: /2o2o. augusztus 3-n.12:o9 köz./
      Kerülöm azt, hogy bő választ írjak. Már két alkalommal 2oo ezelőtti éveket emleget. Semmi értelme nincs annak, hisz nem változtat a mai helyzeten. Minden idők vitték-hordták magukkal az élet összes rendjét-rendszerét, azaz a megoldásokat is.
      Mai szabályokat kell követni, és azt fejleszteni, valamivel előbbre! A múltról ott lehet nekünk ma fontos, hogy megemíitsük-megemlékezzünk, hol tévedéseket találtunk! Íme a ,,szabad kőműves,, szervezkedés. De, nincs nagyon pontos felmérés arról sem, csak feltételezések, amelyek nem mérv adóak, nincs pontos adat sehol tökéletes pontosan! Hallgattam-olvastam Raffai Ernő történész előadásait, mint ezek kapcsán. Mindennél az lenne ma a legfontosabb, hogy a politika rendszert gazdagítanánk valami jó ötleteinkkel amely előre haladást hozna a társadalmaknak!
      Hogy a WTC tornyok leomlottak azok láthatóak, mert súlyos káros ütés-lökés és robbanás érte, akár mint bombázáskor!
      Ne keverje-kavarja a Challenger vagy más történteteket bele egy tisztátlan szervezkedésbe! Mi itt nem vagyunk tudósok, se messiások, hogy elvont dolgokat vitassunk! Ellenben, ide lyukadunk ki! ,,Ez nem ,santier,,!–írta Tóducz!
      Rövid ismertető, amely egy ,,építőtelep,,fogalmát jelent, magyarul! De, hogy mit rejt ez, ahhoz már nincs fogalma sok embernek, se Tóducnak.Pl. egy Cementgyár építőtelep: /izelítőként/
      –1.-Aprólékos munkatelep megtervezése, kivitelezési részlet tervek: –ívó víz ellátó hálózat, tusolók, latrinák , étkezde, villany áram ipari hálózat, központi fűtési hálózat mindenféle műhelyek, ideiglenes lakások, irodák, beton és habarcs készítő telep, előre gyártott építő elem telepek, utak, vasutak, anyag raktárok, közlekedést biztosító utak, vasúti hálózatok, agyag és mészkő bánya telepek, földgáz rendszer kiépítés, kanális rendszer mindenike, stb.
      2. Építmények mindenikének tervei ellenőrzése és technológia és munkavédelmi tervek elkészítése a kivitelezésekhez. Munkahelyek szervezési tervrajzok elkészítése és azok terepen való megvalósításai! stb. stb. végtelen sok féle tenni valók!
      Ennyire ,,szabadok,, /kőművesek/az építők minden szakemberei minden egyes munkatelepen, hol rendes építkezési szak vállalat működik! /SANTIER/

     • antal m.

      Tóducz ür!
      Soha semmi se késő,– azért tanul a pap is holtáig! Most már engedett Ön is a kórból. látom? Há,– akkor jól be kerültem az általános műveltek közé én is, hisz már azok között szerepeltem! / részleteket Önnek ismeretlenek!/ Egy biztos,– IDŐBEN A FEJLŐDÉS , MINDIG TARTJA A SZINTET, AHHOZ KELL IGAZODNI!

     • TÓDUCZ

      Mérnök űr, annak ellenére, hogy hosszú szófosásra sikeredett rövidre szánt vartyogása, nem sokat mondott a hosszújában. Szagos! Hagyjon már békénket a levitézlett közhelyivel, hisz Ön csak eddig csak holtig butult!

     • ez van

      Kedves Mihály bácsi, hallott ön Ady Endréről? Na, ő is szabadkőműves volt és mégsem malterezte össze a kezét. A nagyváradi páholyból szemlélte a kőműves mesterek szabad fantázia utáni építkezését. Isszuk is ennek a levét keményen. Csak egy példa, a kőművesek cementezték állítólag stabil formába a koronavírusnak nevezett, bankforgalom növelő és egyben országok eladósodását (páholyfüggőségét) célzó tömeghisztériaként megjelent fertőzést. Persze, előkészítése volt annyira alapos, mint a “sántér” megtervezése.

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük