Ülésezett a Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa

A Magyar Unitárius Egyház legfőbb döntéshozó és felügyelő hatósága, a Főtanács 2019. július 5-én, Kolozsváron ülésezett.

A Főtanács ülése 10 órától ünnepi istentisztelettel kezdődött a belvárosi unitárius templomban, a szószéki szolgálatot Fekete Béla bágyoni lelkész végezte, az énekvezéri teendőket pedig Kiss Erika kolozsvári énekvezér látta el.

Ülésezett a Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa

A Főtanács ülését Bálint Benczédi Ferenc püspök üdvözlő beszéde nyitotta meg. A határozatképesség megállapítása és a tárgysorozat elfogadása után Gyerő Dávid főjegyző bevette a szolgálati esküt az újonnan alkalmazott Rácz Norbert Zsolt püspöki titkártól, valamint Kaveczkiné dr. Farkas Katalin egyházkerületi felügyelőgondnoktól.

Ülésezett a Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa

Ezúttal került sor Hegyi Tünde Rózsa és Mészáros Zita Nóra énekvezérek ünnepélyes eskütételére. Ezt követően a főtanács tagjai megemlékeztek a közelmúltban elhunyt egyházi személyekről, majd határozat született tiszteletbeli címek adományozására. A Főtanács a baróti Csíki Béla és Gazdag Ilona egyháztagok részére tiszteletbeli keblitanácsos címet, a szentháromsági Fazakas Pál részére tiszteletbeli gondnok címet adományozott.

Ülésezett a Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa

A Főtanács elfogadta a Vallásszabadság Házának mint belső egyházi intézménynek a szabályzatát, és elhatározta annak létrehozását. A Vallásszabadság Háza közösségi színhelyként, egyházi múzeumként, a Valláskutató Intézet helyszíneként, valamint vendégházként működik. Az egyházszervezti határozathozatal rendjén a Főtanács jóváhagyta az egyházi szakmai szervezetként meghatározott Vallásszabadság Egyesület létrehozását, melynek rendeltetése a Vallásszabadság Házában megvalósuló tevékenységek jogi és ügyviteli keretének biztosítása.

Ülésezett a Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa

A Főtanács számba vette az elmúlt esztendő egyházkormányzati munkáját. A következő beszámolók és jelentések megtárgyalására került sor: a jubileumi esztendő főhatósági, egyházköri és egyházközségi eseményeiről, rendezvényeiről és emlékjelhagyásairól szóló összegzők, a főtisztségviselők jelentései, a Püspöki Hivatal és a Főhatósági Hivatal ügyosztályainak jelentései, az egyházközségek, az egyházkörök és az egyházkerület működésének értékelése, az egyház tanintézeteinek (a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Kara, a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium, a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium) jelentései, valamint a Nyugdíjintézet, az egyháztársadalmi és szakmai szervezetek (Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége, Unitárius Nők Országos Szövetsége, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, Gondviselés Segélyszervezet) tevékenységi beszámolói.

Ülésezett a Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa

A Főtanács ülésének napirendjén szerepelt a Nyugdíjintézet Tanácsa és Ellenőrző Bizottsága tagságának, valamint az Egyházi Képviselő Tanács testülete, a Főtanácsi Bizottság és a főhatósági szintű állandó szakbizottságok közvetlenül választott tagjainak megválasztása.

Ülésezett a Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa

A főtanácsi ülés ünnepi gálával folytatódott a János Zsigmond Unitárius Kollégium Felvinczi György dísztermében, ahol köszöntötték a kerek évfordulót ünneplő egyházi személyeket, a nyugalomba vonult lelkészeket és világi alkalmazottakat, illetve az új egyházi munkatársakat.

Ülésezett a Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa

Gyerő Dávid főjegyző felvezető köszöntője után sor került a kiemelkedő egyházszolgálati teljesítmények méltatására. Kaveczkiné dr. Farkas Katalin gondnok a Budapesti Unitárius Egyházközségben, Balázs Dénes gondnok a Dávid Ferenc egyházalapító püspök emlékének őrzésében és ápolásában, valamint a dévai unitárius szórványközösség érdekében, Bálint Róbert Zoltán, Dimény József és Fekete Béla lelkészek az Együtt Isten völgyében hitéleti, közművelődési és közösségépítő programsorozat kezdeményezésében és működtetésében, Mikó Ferenc, Szász-Cserey Katalin, Sipos László, ifj. Szombatfalvi József lelkészek, valamint Lőrinczi Lajos esperes a Hit-Világ című unitárius rádióműsor szerkesztésében, a Tarcsafalvi Unitárius Egyházközség vezetősége és hívei az egyházközség templomának helyreállításában kifejtett kiemelkedő egyházszolgálatukért, valamint németországi adományozók, szervezők, gépjárművezetők, illetve a segélyszállítmányok erdélyi fogadását és szétosztását irányító Wolter Alapítvány és a Lókodi Ifjúsági Alapítvány munkatársai (kiemelten Szilágyi Csaba és Orbán Árpád) unitárius és más felekezetű rászorulók segélyezéséhez való kiemelkedő hozzájárulásukért részesültek méltatásban.

Ülésezett a Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa

Az eseményt a Daltutajok zenés előadása tette még emlékezetesebbé. Az ünnepi gálát Kovács István közügyigazgató áldáskéréssel zárta.

Ülésezett a Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa

A nap a hagyományos estebéddel zárult, amely alkalomból Popa Ilona, az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet elnöke mondott pohárköszöntőt a Berde-serleggel.

A Magyar Unitárius Egyház sajtóosztálya

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük