Az esztergomi királyi palotában és kápolnában, Szent István szülőhelyén Jelenczki Istvánnak adták át vasárnap a Lancea Regis díjat, amellyel a filmrendező életművét díjazták. Az alábbiakban Jelenczki István beszédét közöljük:

Jelenczki István
Jelenczki István (Fotó: Jánváry Zoltán)

Szeretettel, tisztelettel köszöntöm önöket, Kárpát-Haza lakóit, a Szent Korona,

a Boldogasszony, Szűz Mária Királynőnk országában.

Megtisztelő számomra, hogy itt lehetek, Szent István szülővárosában, a koronázó és 200-évig történelmi Magyarország fővárosában, Esztergomban.

Megható, és egyben felelősségteljességet sugárzó számomra ez a kivételes elismerés, a Lancea Regis díj, a Király Lándzsája. Köszönöm. 

Beszédemet leírtam, így olvasni fogom, nem csak az idézetek pontossága miatt, hanem azért is, mert az igazság pontosság, így mindenki számára követhető és számon kérhető, mi hangzott el. 

Mélyen tisztelt Megtartó Őseink, köszöntelek Benneteket, akik velünk vagytok, és lesztek mindörökké. Köszönöm, hogy itt lehetünk. 

A magyarság több évezredes küldetése a Létezés, az Élet Szentségének megtartása, az igazságnak, a szeretetnek képviselete, annak valósítása és tovább örökítése.

A Nemzetlélek önazonosságának felszámolása folyik évszázadok óta. Ma is! 

A Magyar Nemzet dicső múltjának tagadásával, annak elferdítésével, meghazudtolásával, lelkiségét, Önazonosságának, átörökítését rabolták, rabolják el ma is! 


Magyar Örökség, Nimród, Hunor és Magor népe. A Szkíta-hun-avar-magyar évezredeken átívelő öröksége, számunkra kötelező felelősség. Magtartó, Megtartó Hűség. Magyar közösség.

Mióta vár, várat magára, hogy a magyar-avar-hun-szkíta Hunor- Magor, Nimród őstörténelmünk folytonossága visszakapja méltó helyét, rendeltetését a lelkünkben, cselekedeteinkben, vállalt életünkben, az oktatásban és a mindenkori hatalom parlamenti gyakorlatában?

Mióta várnak őseink, hőseink arra, hogy megtartsuk, folytassuk és továbbadjuk örökségüket? Őseink, akik oly sok vér-élet áldozatot hoztak érettünk azért, hogy mi itt lehessünk, itt élhessünk, értsük egymás szavát, ezt a nyelvet beszéljük, amely ős tisztaságában, ős eredetében mindig megmutatja, valósítja Önmagát. A világ árvája Magyar Hazánk, benne, Hazánk árvája, a költő zseni József Attila írja „A Dunánál” című versében.

„Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve 
nézem, amit meglátok hirtelen. 
Egy pillanat s kész az idő egésze, 
mit száz ezer ős szemlélget velem.”

A szkíta-hun-avar-magyar eleink, elképzelni sem tudták, hogy a hazugság uralja világot. Az egész ókori emberiség természetesnek és bizonyosnak vette, hogy győz az igazság, mert másként elpusztul a világ. Őseink egyöntetűen vallották: A magyar nép szava Isten szava, vagyis az Igazság szava. 

Mi magunk, a hazugság tengerében, mégis kiáltsunk, először magunkba, majd az égre:
Igazságot! Az Igazság, Isten lelkének megnyilatkozása. 

Ha az Igazság elvész, elpusztul a világ.

Hazudtak és Hazudnak!

Vissza kell vennünk igaz történelmünket a kezdetektől máig! 

A Kárpát medence őskultúrájának legszenzációsabb bizonyítéka a tatárlaki lelet. Torma Zsófia 1879-ben utalt a tordosi jelek és az asszír-babilóni írásbeliség kapcsolatának lehetőségére. A tatárlaki lelőhelyet Orosz Endre régész, helytörténész fedezte fel 1906-ban. Erről a leletről a hazai és nemzetközi tudósok kutatásai igazolták, hogy több mint 1.500 évvel megelőzik a Mezopotámiai első írásos leleteket. Ezt a tényt a C14 radiokarbon vizsgálat bizonyította. (Kr.e. 8000-5500). A nemzetközi orientalista konferencia elfogadta, hogy az emberiség civilizációjának bölcsője NEM Mezopotámia, ahogy eddig hitték, hanem a Kárpát medence, s ezen belül Erdély. (A Tatárlaki agyagtáblák helyi, Tatárlaki agyagból készültek, a Mezopotámiai legkorábbi leletek 6.000 évesek, míg a Tatárlaki leletek 7.500 évesek). 

A Magyar Tudományos Akadémia állításaival ellentétben a Kárpát medence nemhogy nem volt üres, a Kárpát medence az őskőkortól kezdve Európa legsűrűbben lakott területe volt. 

1. H. Würm kutató igazolta, hogy a Kárpát medencében a gabonafélék kinemesítése az Őscirokból az i.e. 6.000 – ben már befejeződött. Állítását igazolják a gabona termesztéséhez szükséges szerszámokat előállító kőipartelepek feltárása és kormeghatározása a Tarcal, Tokaj, és Csitár határában. 

2. A civilizációt forradalmasította a kerék feltalálása. A kerék felhasználásával készült első kocsi is a Kárpát-medencéből származik. Az első kocsik lelőhelyei, Budakalász, Szamosújvár, Gyulavarsánd, és Herpály. Megjelenési idejük i.e. 2.000. 

3. A Magyar Tudományos Akadémia azt is állítja, hogy a Római birodalom elfoglalta Pannóniát, és itt sztyeppei állapotokat talált, s jóformán néptelen volt a teljes terület. Ezzel szemben mit is tanítanak Nyugat Európa egyetemein? Edward Gibbons történész könyveiből megtudjuk, hogy a Római Birodalomnak Pannónia gabonája és bora kellett, ezért támadtak a Scytha Pannon törzsekre, és i.e. 35. – től i.sz. 9 -ig, összesen 44 esztendei szüntelen hadjáratok árán bírták csak elfoglalni. Vajon milyen erős, és mekkora nép lehetett, mely a világ akkori legnagyobb és legerősebb katonai nagyhatalmának 44 esztendeig ellen bírt állni? 

4. Az őskőkorszaktól kezdve világviszonylatban az első és legősibb a Kőrösi kultúra. A 8000 évvel ezelőtt a magyar Alföldön és a Kárpát-medence déli részén alakult ki. 
A Kárpát medencéből származik: 
– a maradandó anyagra (kő, bronz, cserép) készült felirat – a korong előtti és a korongolt kerámia 
– a fémbányászat 
– a fémművesség 
– ötvösművészet 
– a kerék – kengyel! – fehérnemű -öntözéses gazdálkodás -taposómalom -vetésforgó -visszacsapó íj -vörösréz

A felsorolás idő hiányában nem lehet teljes.

5. Gordon Childe szerint, az Európai népek tanítómestere a Kárpát medencei műveltség volt, azaz a magyarok ősei a scytha nép! A mi őshazánk a Kárpát medence! 


Mikor Széchenyi megalapította a Magyar Tudományos Akadémiát, akkor a következő volt a hivatalos álláspont: Minden magyar krónika, ősgeszta, az ország lakosságának szájhagyományai tanúsítása alapján köztudott volt és elfogadott tény volt, hogy a scytha eredetű – hun, avar, magyar nemzet a Kárpát medencei magyarság ittléte minimum 12.000 éves.” 

Nem jöttünk mi sehonnan sem”!

Meghamisított a történelmünk. Hazudtak és Hazudnak!

Vissza kell vennünk igaz történelmünket a kezdetektől máig!

Dr. Modi a világhírű hindu tudós előadásából idézek. 1925.

Áldottak legyetek magyarok, Atilla népének egyetlen örökösei! Félszázados tanulmányaim meggyőztek arról, hogy a hunok feltétlenül a magyarok ősei voltak, s így a mai magyarság az ősi szkíta népek egyedüli leszármazottai. Így a magyarságnak a történelme a ma élő összes nemzetek legősibb történelme. Kutatásaim során a hunokat olyan nemzetnek ismertem meg, amelynek dicsősége a mai szomorú világot is beragyogja. Atilla a világtörténelem egyik legnagyobb hőse, aki, mint minden igaz hős, lovagias és nagylelkű is volt, amit Róma alól történt visszavonulásával a legcsodálatosabb módon bizonyított be. És én, az egyszerű öreg hindu ember büszke vagyok arra, hogy ezt most önöknek elmondhattam és meghajthattam személyesen is az önök nagyszerű fajtája előtt az elismerés zászlaját. Mert ez a faj, amely egy Atillát tudott produkálni, magából kitermelni, olyan érték és olyan erő, amelyet ideig-óráig érhetnek ugyan leromlások, kisiklások, letörések, de mégis a maga őserejéből táplálkozva megújulhat százszor és ezerszer, s amelyet végleg elpusztítani nem lehet soha! A magyarok mindig az első faja voltak a világnak s azok is maradnak mindvégig, a történelmi idők jó és balsorsán keresztül. 

Történelmi igazságtétel 1925-ből.

Vissza kell vennünk mindent, amit eltagadtak, elhazudtak, meghamísítottak igaz történelmi múltunkból és jelenünkből. Mindent Vissza!

Történelmi és tudományosan bizonyított tény, hogy a Kárpát- medence, a Kárpát-Haza, amióta világ a világ, a magyarok őshazája volt, van és lesz, mert megőriztük, és meg kell őriznünk a jövő nemzedékének, amíg világ a világ. Álmos, Atyla, Árpád, Isten kegyelméből király, mint a turul nemzetség, a szkíta hun-avar- magyar folytonosságának valósulása. 

Hazudtak, hazudnak! 

(Szent István Intelmei) 

A Szent István Kiadó 2000-ben jelentette meg Szent István királynak fiához, Imréhez intézett Intelmeit, Bollók János új fordításában. Bollók János 1944-ben szül. 2001. októberében hunyt el, – ókortudós a nyelvtudományok doktora volt. Az Ő fordítása lényeges pontokon módosítja a régebbi, félrevezető fordítások alapján kialakított hamis képet első királyunk elgondolásairól. Az Intelmek leggyakrabban idézett mondatát helyesbíti, amely szerint "az egynyelvű és egy erkölcsű ország gyenge és törékeny". Erre a szövegrészre alapozták a soknemzetiségű Habsburg-birodalom politikusai éppúgy, mint a mai internacionalista-globalista világ politológusai a Szent István-i állameszmének nevezett Tévtant, amely szerint minél több külföldi bevándorló befogadásával kívánta soknemzetiségűvé tenni az országot Szent István király. Bollók János fordítja először "királyság" szóval "ország" helyett a regnum szót. A tíz fejezetre oszló Intelmeknek mind a tíz fejezetében a "királyi udvar" (aula), "királyi palota" (regia, regale palacium), "királyi korona", "királyi trón", "királyi tekintély", "kormányzás", "királyi törvénykezés" kifejezés szerepel a regnum szó szinonimájaként, sohasem az ország egészéről van szó. A szövegrész értelemszerű fordítása: "Az egyetlen nyelvet és egyetlen szokásrendet ismerő királyi hatalom (környezet, kormányzat) gyenge, törékeny." Az Intelmek hatodik fejezetének címét (amelyben az említett mondat szerepel) szintén először Bollók fordítja helyesen. Eddig következetesen "a vendégek befogadásáról" alakban fordították, Bollóknál: "A vendégek marasztalásáról (detentio) és ellátásáról". A latin detentio szó sohasem jelent "befogadás"-t, hanem visszatartást, marasztalást. ("Befogadás" latinul receptio volna.) E fejezetben azt tanácsolja István, hogy a máshová készülő bölcs papokat, valamint a bármi okból hazájukból távozó, másutt megélhetést kereső nemes lovagokat beszélje rá Imre az udvarában (nem általában "az országban") maradásra, és ott illő módon gondoskodjék eltartásukról, "hogy szívesebben maradjanak nálad, mint hogy máshol lakjanak". Ugyanezt tette István is, amikor Gellértet rábeszélte az udvarában maradásra, és a legenda szerint fia nevelését is rábízta. A nyolcadik fejezet egyik mondatának helyes fordítása, illetve értelmezése. A fejezet az uralkodóházbeli ősök példájának követését szorgalmazza: "Nehéz lesz megtartani királyi hatalmadat ezen a vidéken, ha nem fogod utánozni az előtted uralkodó elődeidet". 
A szöveg hasonlattal folytatódik: a görögöket görög, a latinokat latin szokás szerint kormányozták. Tehát a külföldi minták szolgai utánzásától óvja fiát Szent István: a magyarokat magyar szokás szerint kell kormányozni. Ez a mondat rávilágít István nemzeti hagyomány tiszteletére, amit a történelemtudomány hallgatással mellőz. Ráadásul Imre fejedelmi elődeit példaként állítja fia elé. Ez a gondolat semmiképpen sem származhatott az Intelmek szövegét megfogalmazó, ismeretlen keresztény főpaptól, csakis magától Istvántól. Ha figyelemmel olvassuk és fordítjuk az Intelmek latin szövegét, arra a megállapításra jutunk, hogy a Szent István-i állameszme nem az ország etnikai felhígítását és külföldi szokások szolgai átvételét jelenti, hanem ellenkezőleg: a nemzeti hagyományok őrzését és a külföld hódító szándéka elleni védekezést. 

Ajánlom ezt a bizonyított tényt a mindenkori augusztus 20-ai ünnepségek kommentárjaihoz, a gimnáziumoknak, egyetemeknek és a parlamenti képviselőknek és a kormány tagjainak egyaránt. 

Apostoli királyunk Szent István, egy olyan erős államot hagyományozott nemzetének, amely korában páratlan volt Európában. 

Augusztus 15-e. Ez a nap Szűz Mária mennybe menetelének napja a keresztény világban. A magyarok történelmében és keresztény mivoltunkban a magyarok Nagyboldog Asszonyának ünnepe, és a Szent Korona felajánlásának a napja. Az ősi hitünkkel a Babba Máriával kapcsolatos nyolc Boldogasszony ünnepe olyan erősen élt, a magyarok minden napjainak hitvilágában, hogy ennek megünneplését még a római pápa is engedélyezte katolikus ünnepként. Szent László mély tiszteletét kifejezve, éppen ezért avattatta szentté Istvánt 1083 augusztus 20-án. 

Szent István király 1038.augusztus 15-én, a krónikák szerint miután lázas nagy betegen megérezte, hogy végső ideje közeledik, ő maga azért imádkozott, hogy ezen a napon adhassa át lelkét a Teremtőnek. Miután magához hívatta a püspököket és főbb udvari embereket, velük az utódlás kérdését megbeszélte, a koronát és az országot a magyarok Nagyboldog Asszonyának ajánlotta fel, Krisztus Édesanyjának, Szűz Máriának, így biztosított védelmet a magyarság számára. Azóta hazánk, és a Szent-korona alá tartozó Kárpát-medencében élők a magyarok Nagyasszonya, "Ékes királynénk, szép (Babba), Szűz Mária oltalma alatt áll.

A MAGYAR SZENT KORONA BOLTOZATA.

A magyar Szent Korona szerves egység, amely a Jézusi gyógyító szeretet vallásának üzenetrendszerét hordozza. Nem kértük, nem adták, hanem visszaköveteltük.

A Szent Korona a magyar államhatalom legmagasabb rangú alanya, tehát nem ereklye, nem szimbólum, hanem a magyar államhatalom legmagasabb alanya. A Szent Korona, amely a korabeli forrásokban személyként van megjelölve, minden Kárpát-medencei birtok összetartó ereje. A szent Korona ereje, amely beavató koronaként, a mindenkori király személyét Krisztushoz tette hasonlóvá, aki a szívben mért igazság törvényei szerint uralkodott, a megosztott hatalom a mellérendelés elve szerint.

A Magyar Szent Korona tulajdona a Kárpát-medence egész területe, aki a Magyar Szent Korona uralma alatt került be a Kárpát-medencébe, az a Magyar Szent Korona polgára.

A magyar föld a mai napig a Szent Korona elidegeníthetetlen tulajdona. 
A Szent Koronát az Őt megillető jogi viszonyrendszerébe kell visszaállítani. 

A mai napig nem érvényteleníttek a Szent Korona tan jogrendszerét.

Isten. Hűség. Felelősség. Áldozat. Szentség a Létezés. Szentség az Élet. 

Az Isten-Ember, Ember-Isten nem áru. Nem áru a történelme, a nyelve, nem áru a történelmi hagyománya, népművészete, műveltsége, tudott tudása. Nem áru az élete, a családja, az egészsége, tanulása, művelődése. Minden ember történeti jelenvalósága szakrális.

A Létrontás totális háborúja folyik immáron nagyon régen. Háború folyik az Emberi lélek ellen, az Emberi lelkekért. Háború – megváltozott eszközökkel. A hazugságon, a megtévesztésen alapuló, legkifinomultabb hadjárat folyik az emberi gondolkozást átalakító, állat-emberré lefokozó eszközrendszerrel, az Isten, az Emberi Szellem, a Lélek ellen, az emberi lelkekért. 

Az agymosáson alapuló médiaterror a hamis tudat fogyasztói börtönébe zárja be a világot. Addig, amíg háttérhatalom uralma, média-diktatúrája, terrorja uralja a világot, és előre megfontolt szándékkal teszi tönkre az emberi gondolkozás és cselekvés erkölcsét, az emberiség évezredek alatt kialakult természetes minőségét, tisztaságát, egyetlen lehetséges program létezik: mindezek kiiktatása, megszüntetése. Nincs más út. Nincs alku.

Hűség.

A tudott tudásnak, a magyar szellemi hagyomány, a Mag Megőrző, a Tudás népének, amíg világ a világ, és az meg- és fennáll, a magyar nemzet az egyik őrzője. 

Ezt, a tudott tudáson alapuló Nemzetet, a Magyarságot kell eltüntetni a Föld színéről – szerintük. A Létrontás háborúja folyik minden olyan belső, a nemzetet megtartó erő ellen, amely meg akarja tartani ősi, szakrális hitét, hagyományát, műveltségét, vissza akarja állítani a történelmi Szent Korona országát. Igen, a Szakrális Királyságot.

A legfontosabb teendő a nemzeti öntudat visszaállítása. Visszaállítása az értelmes, teremtő, építő emberi életnek, amely családban, közösségben, nemzetben, hazában leli meg, éli, alkotja természetes boldog jelenvalóságát. 

Felelősség.

Felelősség a Teremtett mindenségért. Felelősség a Létezésért, a Nemzetért, a családért, önmagunkért.

Ez az erő nem legyőzhető. Ez a kialakítható belső szakrális erő, amely minden háttérhatalommal szemben jobban tudja cselekvésre, megtartó munkára sarkallni a nemzet meg- és fenntartása érdekében tenni akaró honfitársainkat. A Nemzetet megtartó honfitársaink munkájában meghatározóan kell jelen lennie annak, hogy képviseli és megvalósítja a magyar történelmi hagyományhoz, a hozzá szervesen kötődő szellemi szakrális erőből fakadó hitet, erkölcsöt, a népművészet, a műveltség és a tudomány évezredes, a Hazát megtartó értékeit.

Hitem, meggyőződésem, hogy a magyar nemzet több ezeréves történelmi öröksége, népművészete, szellemi hagyománya, kultúrája olyan megtartó és fenntartó erő, amely nem vehető el tőlünk, ami olyan számunkra, mint az elpusztíthatatlan Életfa.

Áldozat.

Magunkban kell helyre állítani, azt az Istentől kapott ajándékot, amit csak használatra kaptunk, amióta világ a világ, örökön időkig, a Kárpát-medencét.

Magunkban kell helyre állítanunk Szent István, Babba Máriánk, Szűz Mária országát, a Kárpát-Haza egységét.

Trianont, először magunkban kell ledöntenünk.

Érezze meg, és ha megérezte, megélte, állítsa helyre, ott legbelül a lelkében, a szívében, a gondolataiban, és legfőképp a tetteiben a Szent Korona országát.

Állítsa Helyre, tegye a középpontba Istent, a Nemzetet, a Hazát, az őseink, hőseink iránti szeretetét, tiszteletét, és én hiszem, hogy ott megtalálja önmagát benne. Őseink, hőseink bennünk élnek tovább, nekik tartozunk hálával, és a soha nem felejtés felelősségével, mely legalább jelent annyira büszkeséget, amennyire szomorúságot és legfőképp méltóságot. Őseink, hőseink megtartották számunkra a földet, az édesanyát, Babba Máriát, Boldogasszonyunkat, a Szent Koronát és országát, Magyarországot. Hiszem és vallom, ha ez a Helyre állítás ott a lelkekben megfogan, cselekvő tetté nemesül, akkor a történelmi időben igenis újból eggyé forrhat az, ami örök időktől egy volt, és az lesz, ami volt a Kárpát-Haza. 

Ezt a teremtő erőt, hűséget követeli tőlünk Őseink áldozata, követeli tőlünk a felelősségünket ahhoz, ami öröktől fogva a miénk. A megtartó hősi múltunk követeli az itt élő, magyar lélek-lélegzettel létező, az ősnyelvet beszélők hitét és akaratát, amely a közös Haza Feltámadását beteljesíti. 

A Haza, a Nemzet, azonosságot teremt, Ön azonosságot, a létrejött kötést, amely oldhatatlan, az Éghez, a Földhöz, a Helyhez, a Hazához.

Mit mondanánk, mit mondhatnánk

a több tízmilliónyi Őseinknek, Hőseinknek arról, hogy mivé lett az Ő Hazájuk,

akik évezredek, évszázadokon át annyit küzdöttek, harcoltak, 

és hányan – és hányan adták a vérüket, életüket,

hogy fenn-és megmaradjon Attila király,

Szent István, a Boldogasszony Szűz Mária, Égi Királynőnk földje,

a Hungária Archiregnum Magyarországa.

Mit mondanánk, mit mondhatnánk?

Isten áldja az Ő Örökségüket,

Isten áldja Magyarországot.

Megtartom. 


 

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,

Hiszek egy isteni örök igazságban,

Hiszek Magyarország feltámadásában.

Akarom.